Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 20

Masiche Mamoko Auchiel

Masiche Mamoko Auchiel

Musa gi Harun nonyiso Farao kaka Nyasaye nosewacho niya: ‘Ka ok iyie ne joga mondo owuogi, abiro oro lwang’ni modhuro e pinyu.’ Lwang’ni moko ma kecho malit nomonjo ute Jo-Misri te, gibed joma omewo kata joma odhier. Pinyno te nopong’ gi lwang’nigo. Goshen kuma Jo-Israel nodakie to ne okue malich. Onge lwang’ni ma ne chandogi. Chakre masirani ka dhi nyime, onge masira ma ne timore kama Jo-Israel nodakie. Jo-Misri kende e ma ne yudo masichego. Farao nosecho kama: ‘Kwa Jehova mondo ogolnwa lwang’nigi. Kae to jou nyalo wuok.’ To ka ne Jehova ogolo agola lwang’nigo ni i, Farao noloko pache. Be gik ma ne otimorego ne dhi miyo Farao owinj Jehova?

Jehova nowacho kama: ‘Ka Farao otamore gonyo joga, to jamni mag Jo-Misri biro tuore ma tho.’ Kinyne, jamni nochako tho. Jamni mag Jo-Israel to ne ok otho. Kata kamano, Farao pod ne wiye tek ta.

Koro, Jehova nonyiso Musa ni odog ir Farao, kendo okir buch kendo e kor yamo. Ka ne Musa otimo kamano, buru nopong’o kor lwasi duto, mi Jo-Misri duto notimo buru. Buruno nomiyo gwonyo omako Jo-Misri te kaachiel gi jambgi. To e ma pod Farao nodagi gonyo Jo-Israel.

Jehova nochako ooro Musa ir Farao, kendo Musa nonyiso Farao e lo Jehova kama: ‘Pod itamori gonyo joga? Kiny pe nochue e pinyni duto.’ Kinyne, Jehova ne omiyo kodh pe ochue mang’eny. Polo ne omor matek, kendo mach nomil e kor yamo. Koth ma chalo kamano ne pok  ochue e piny Misri nyaka nene. Yiende duto kod cham ma ne ni e puothe Jo-Misri nokethore, to mag Jo-Israel ne ok okethore. Farao nosecho niya: ‘Kwa Jehova mondo ogolnwa masirani! Kae to unyalo dhi uduto.’ To ka ne koth malichno ochok achoka ni i, Farao noloko pache kendo.

Kae to Musa noluwo kama: ‘Koro, dede madongo dhi tieko cham duto ma pe noweyo.’ Dede tara gi tara nowuok mochamo gimoro amora ma nodong’ e puothe kod yiende. Farao noywagore kama: ‘Sa Jehova mondo oriemb dedegi.’ Ka ne Jehova ogolo dedego, Farao wiye nomedo mana bedo matek.

Jehova nonyiso Musa kama: ‘Rie lweti kochomo polo.’ Gikanyono, mudho mandiwa nokwako kor polo. Kuom odiechienge adek moluwore, Jo-Misri ne ok nyal neno gimoro amora kata ng’ato ang’ata. Jo-Israel kende e ma ne nigi ler e utegi.

Farao nowacho ne Musa ni: ‘Koro to unyalo dhi. Jamni kende e ma kik udhigo.’ To Musa nodwoke ni: ‘Nyaka wadhi gi jamni bende, nikech gin e ma wabiroga chiwogi ne Nyasachwa kaka misango.’ Farao iye nowang’ marach. Nokok ne Musa gi dwol maduong’ kowacho niya: ‘Wuog kae! Kichako inyono kae, to abiro negi.’

“Unupog kind jo makare gi jo maricho, kind jalo motiyo ni Nyasaye gi jalo ma ok otiyone.”​—Malaki 3:18