Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 7

Ohinga mar Babel

Ohinga mar Babel

Bang’ Ataro, yawuot Noa gi mondegi nonyuolo nyithindo mang’eny. Ne gimedore ahinya, kendo ne gichako dak kuonde mopogore opogore e piny, mana kaka Jehova nosenyisogi.

Kata Kamano, moko kuom nyikwagi ne odagi winjo Jehova. Ne giwacho e kindgi kama: ‘Wageruru taon moro mondo wadagie. Wadwaro loso ohinga ma wiye odhi malo nyaka e polo. Kae to nyingwa biro ng’ere e piny ngima.’

 Jehova ne ok omor gi tij gedono, omiyo, nochungo tijgino. Be ing’eyo kaka notimo mano? Jehova nochocho dhok ma ne giwacho mi gichako wacho dhok mang’eny mopogore opogore. Nikech koro ne ok ginyal winjo gik ma jowadgi ne wacho, ne giweyo gedo. Bang’ mano, taon ma ne gitemo gerono ne oluong ni Babel, ma tiende en “Chochni.” Ji nochako dar mi gikere kuonde mopogore opogore e piny duto. Kuonde ma ne gidhiyego, ne pod gidhi mana nyime timo gik maricho. Be pod ne nitie joma ne winjo Jehova? Wabiro yudo dwoko mar penjono e sula ma luwo mae.

“Ng’ato ang’ata ma ng’awore malo, noduoke piny, to ng’at ma duokore piny, nong’awe malo.”​—Luka 18:14