Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 9

Ne Giyudo Nyathi

Ne Giyudo Nyathi

Ibrahim gi Sara nosedak kanyachiel kuom higni mang’eny. Ne giwuok e dalagi maber ma ne ni Ur kendo koro ne gidak mana e hema. Kata kamano, Sara ne ok oywagore, nikech ne en gadier ni Jehova nong’eyo gimomiyo nonyisogi ni gidar.

Sara ne ogombo bedo gi nyathi ahinya ma owacho ne Ibrahim niya: ‘Ka jatichna ma Hagar nyalo nyuol, nyathineno biro chalo kaka nyathina.’ Bang’e, Hagar nonyuolo nyathi ma wuoyi. Ne gichake ni Ishmael.

Higni mang’eny bang’e ka Ibrahim ne en jahigni 99 to Sara ne en jahigni 89, welo moko adek ne olimogi. Ibrahim norwakogi mondo giyue e tie yien, kendo notedonegi chiemo. Be ing’eyo ni welogo ne gin jomage? Ne gin malaike! Ne ginyiso Ibrahim niya: ‘Higa manyien e kinde kaka magi, ubiro nyuolo nyathi ma wuoyi.’ Sara ne ochiko ite mos ka en e i hema kowinjo gima jogo ne wacho. Nonyiero kowacho e chunya niya: ‘Be dayo moti kaka an kama nyalo nyuol yawa?’

E higa ma noluwo, Sara nonyuolo nyathi ma wuoyi mana kaka malaike mag Jehova nosingone. Ibrahim nochako nyathino ni Isaka, ma tiende en “Nyiero.”

 Chieng’ moro ka Isaka koro ne jahigni abich kama, Sara noneno Ishmael ka kinyo Isaka. Sara ne dwaro rito wuode, omiyo ne odhi ir Ibrahim konyise mondo oriemb Hagar gi wuode ma Ishmael. Ibrahim ne ok dwar timo gima ne Sara owachoneno. Kata kamano, nikech Jehova bende ne dwaro rito Isaka, nonyiso Ibrahim niya: ‘Winj gima Sara nyisi. Abiro dhi nyime konyo Ishmael. Kata kamano, gik ma asingo to biro chopo mana kokalo kuom Isaka.’

“Kuom yie, Sara noyudo teko mar mako ich, . . . nimar ne okwano jachiw-singono kaka Ng’at migeno.”​—Jo-Hibrania 11:11