Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Weche Michakogo Kare mar 2

Weche Michakogo Kare mar 2

Ang’o momiyo Jehova nokelo Ataro kata koth maduong’ ma noketho piny duto? E kinde ma dhano pok nobudho ahinya e piny, nitie ywaruok ma nochakore e kind gik mabeyo kod gik maricho. Nitie jomoko ma noyiero timo gik maricho, kaka Adam, Hawa, gi wuodgi ma Kain. Kata kamano, nitie jomamoko manok ma noyiero timo gik mabeyo, kaka Abel gi Noa. Nikech joma ne timo gik maricho nobedo mang’eny ahinya, Jehova noketho joma richogo. Kare mar ariyoni biro konyowa ng’eyo ni Jehova neno gik ma watimo, kendo ok onyal yie mondo gik maricho olo gik mabeyo.

MA YUDORE KAE

SULA MAR 3

Adam gi Hawa Notamore Winjo Nyasaye

Ang’o momiyo yien ma ne ni e chuny puodho mar Eden nopogore gi yiende mamoko? Ang’o momiyo Hawa ne ochamo olemb yienno?

SULA MAR 4

Ich-Wang’ Nokelo Nek

Nyasaye noyie gi misango ma Abel nochiwo, to notamore mar Kain. Ka ne Kain ofwenyo wachno, iye nowang’ motimo gimoro marach.

SULA MAR 5

Yie ma ne Noa Ogero

Ka ne malaike maricho okendo mon manie piny, ne ginyuolo kodgi nyithindo ma robede ma ne goyo ji ahinya. Gik maricho nopong’o piny. Noa to nohero Nyasaye kendo ne owinjo chikene.

SULA MAR 6

Ji Aboro ne Otony

Koth nochue ma ok chogi kuom ndalo 40, odiechieng’ gi otieno. Noa gi joode nobedo e i yie kuom higa achiel gi bathe. Kae to gikone ne giwuok oko.