Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 99

Jarit Jela Opuonjore Adiera

Jarit Jela Opuonjore Adiera

E taon mar Filipi, ne nitie jatich moro ma nyako ma ne nigi jachien ma ne miyo okoro wach. Joma nyakono ne tiyonegi ne yudoga pesa mang’eny nikech tichne mar koro wach. Ka ne Paulo gi Sila odhi Filipi, nyakono ne oluwo bang’gi kamoro amora ma ne gidhiye kuom odiechienge mang’eny. Jachien ma ne ni kuomeno ne miyo osiko kogoyo koko bang’gi kama: ‘Jogi gin wasumbni mag Nyasaye Mamalo Chutho.’ Gikone, Paulo nonyiso jachien ma ne ni kuom nyakono niya: ‘Achiki e nying Yesu, ni iwuog kuom nyakoni!’ Jachienno ne owuok kuom nyakono.

Ka joma ne nyakono tiyonegi nofwenyo ni koro ne ok ginyal loso pesa kokalo kuome, igi ne owang’ ahinya. Ne giywayo Paulo gi Sila nyaka ir jong’ad-bura, kendo ne gidonjonegi niya: ‘Chwo munenogi ketho chik, kendo gikelo koko e taondwani duto!’ Jong’ad-bura nogolo chik mondo otue Paulo gi Sila e jela. Jarit jela nosoyogi kama notimo mudho mandiwa e i jela iye-iye, kae to notueyo tiendegi e kind bepe madongo.

Paulo gi Sila ne ochako wero wende mag pako Jehova, kendo mabuse mamoko ma bende ne ni e jelano ne ochiko itgi sama ne giwer. Apoya nono e chuny otieno, piny ne oyiengni matek ahinya, mi jela noyukore. Dhoudi mag jela ne oyawore, kendo nyororo kod bepe ma ne otuego mabuse ne ombekore. Jarit jela ne odonjo piyo e i jela mondo one gima ne timore. Noyudo ka dhoudi ni nono. Nikech ne oparo ni mabuse noseringo molal, ne okawo ligangla mondo onegrego.

Ka jaritno pok ne otimo kamano, Paulo nonyise niya: ‘Kik inegri kayiem! Wan kae wate!’ Jaritno nodonjo iye mapiyo, mopodho auma e nyim Paulo gi Sila. Nopenjogi kama: ‘Ang’o monego atim mondo oresa.’ Ne gidwoke niya: ‘In gi joodi duto onego uket yie kuom Yesu.’ Omiyo, Paulo gi Sila ne opuonjogi wach Nyasaye, kendo jaritno gi joode duto ne otisi.

“Ji nomaku kendo ginisandu ka gichiwou e sunagoke kod ute tuech. Noteru e nyim ruodhi kod joloch nikech nyinga. Mano nomiu thuolo mar chiwo neno.”​—Luka 21:12, 13