Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 98

Din mar Jokristo Olandore e Ogendni Mamoko

Din mar Jokristo Olandore e Ogendni Mamoko

Joote Yesu ne olando wach maber e piny duto mana kaka Yesu ne ochikogi. E higa mar 47, owete ma Antiokia ne ooro Paulo gi Barnaba mondo gidhi gilend kuonde mopogore opogore. Owete ariyo ma jokindago ne odhi e alwora moko mag Asia, moriwo nyaka Darbe, Listra, kod Ikonio.

Paulo gi Barnaba ne olendo ne ji duto, bed ni ne gin jochan, jomwandu, joma tindo, kata joma dongo. Ji mang’eny ne obedo jolup Kristo. Ka ne Paulo gi Barnaba lendo ne Sajio Paulas ma ne en gavana mar Saipras, ajuoga moro notemo kwedogi. Paulo nonyiso ajuagano kama: ‘Jehova ok mor kodi.’ Kanyo-kanyo, ajuogano nobedo muofu. Ka ne Paulas oneno mano, nolokore mobedo Jakristo.

Paulo gi Barnaba ne olendo kamoro amora, kaka e ot ka ot, e chirni, e nderni, kod e sunagogi. Ka ne gichango ng’at moro mong’ol Listra, joma ne oneno ka gitimo honono ne oparo ni gin nyiseche, kendo ne gitemo lamogi. Kata kamano, Paulo gi Barnaba ne okwerogi niya: ‘Lamuru Nyasaye kende! Wan mana dhano.’ Kae to Jo-Yahudi moko ne osieko kanyo ma gisemo oganda mondo okwed Paulo. Ne gichielo Paulo gi kite ma giywaye e lowo ka gigole oko mar taondno ka giparo ni ne osetho. Kata kamano, Paulo ne pod ngima! Owete ne oome mapiyo mi gidok kode e i taon. Bang’e, Paulo ne odok Antiokia.

E higa mar 49, Paulo ne ochako wuoth machielo mar lendo. Ne olimo owete ma ne ni e alwora mar Asia, kae to ne otero wach maber nyaka Ulaya. Ne odhi Filipi, Thesalonika, Athene, Efeso, kod kuonde  mamoko. Sila, Luka, gi rawera moro ma nyinge Timotheo ne oriwore gi Paulo e wuodhe mar lendo. Ne gitiyo kanyachiel e chako kanyakla manyien kuonde mopogore opogore, kendo ne gijiwo owete. Paulo ne odak Korintho kuom higa achiel gi nus ka ojiwo owete. Nolendo, nopuonjo, kendo nondiko barupe ne kanyakla mopogore opogore. Bende, notimo tij loso hema. Bang’e Paulo nodok Antiokia.

E higa mar 52, Paulo ne odhi e wuodhe mar adek mar lendo kochako gi Asia. Paulo ne odak Efeso kuom higni mang’eny ahinya. Ka ne en kuno, ne opuonjo ji, ne ochango ji, kendo ne okonyo kanyakla ma ne ni kanyo mondo obed motegno. Bende, ne ogologa twege e ot moro maduong’ ma ne ni e skul moro. Ji mang’eny ne ochiko itgi, kendo ne giloko yoregi maricho. Ne odhi nyaka Filipi kae to oridore Korintho. Gikone, bang’ lando wach maber e pinje mopogore opogore, Paulo ne odok Jerusalem.

“Dhiuru e ogendni duto mondo ulok ji obed jopuonjrena.”​—Mathayo 28:19