Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 92

Yesu Ofwenyore ne Jolupo

Yesu Ofwenyore ne Jolupo

Kinde machuok bang’ ka Yesu nosefwenyore ne jootene, Petro nowuok odhi lupo e Nam Galili ka en gi Thoma, Jakobo, Johana, kod jopuonjre mamoko. Ne gilupo otieno mangima, to ne ok gimako rech kata achiel.

Ka piny ne oru, ne gineno ng’at moro kochung’ e dho wath. Ng’atno noting’o dwonde mopenjogi kama: ‘Be umako rech kata matin?’ Ne gidwoke ni, “Ooyo!” Nonyisogi kama: “Boluru gogo e bath yie korachwich.” Ka ne gitimo kamano, gogo nopong’ gi rech modhuro, ma ne ok ginyal ywayo nyaka e dho wath. Mano nomiyo Johana ofwenyo ni ng’atno ne en Yesu. Johana nonyiso jowetene kama: ‘En Ruodhwa!’ Ka ne Petro owinjo awinja wachno ni i, nochikore e i pi, mi ogoyo abal nyaka e dho wath. Jopuonjre mamokogo noluwe gi yie.

 Ka ne gichopo e dho wath, ne giyudo makate kod rech ka chiek e mach. Yesu nonyisogi ni gimed rech moko mondo chiemo obed moromogi. Kae to nonyisogi kama: ‘Beduru wachiem.’

Ka ne gisechiemo, Yesu nopenjo Petro niya: ‘Be ihera moloyo kaka ihero tij lupo?’ Petro nodwoke ni: ‘Aheri Ruoth, kata in be ing’eyo mano.’ Yesu nonyise kama: ‘Kare pidh nyirombena.’ Yesu nopenje kendo niya: ‘Petro, be ihera?’ Petro nodwoke ni: ‘Ruoth, kata in be ing’eyo ni aheri.’ Yesu nokone ni: “Kwa rombena matindo.” Yesu nopenje penjono kendo. Mano nomiyo Petro okuyo ahinya. Nonyiso Yesu kama: ‘Ruoth, in ing’eyo weche duto. Ing’eyo maber ni aheri ndi.’ Yesu nonyise ni: “Pidh rombena matindo.” Kae to nomedo ne Petro kama: “Dhi nyime luwa.”

“[Yesu] ne owachonegi niya: ‘Biuru uluwa, kendo anatimu jolupo mag ji.’ Gikanyono, ne giweyo gognigi mi giluwe.”​—Mathayo 4:19, 20