Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 86

Yesu Ochiero Lazaro

Yesu Ochiero Lazaro

Yesu ne nigi osiepene moko adek ma ne odak Bethania. Osiepenego ne gin Lazaro gi nyiminene ariyo ma gin Maria kod Maritha. Chieng’ moro ka Yesu ne ni bath Jordan komachielo, Maria gi Maritha ne ooro ne Yesu wach niya: ‘Lazaro tuo marach. Ring ibi ane!’ Kata kamano, Yesu ne ok odhi irgi mapiyo. Yesu ne orito kuom ndalo ariyo kae to ne onyiso jootene kama: ‘Wadhiuru Bethania. Lazaro nindo, kendo adhi kuno mondo achiewe.’ Jootene nowachone niya: ‘Ka Lazaro nindo, donge mano biro konye owinj maber, koso?’ Omiyo, Yesu ne onyisogi achiel kaachiel kama: ‘Lazaro otho.’

Ka ne Yesu ochopo Bethania, noyudo ka ne oseyik Lazaro ndalo ang’wen mokalo. Ji mang’eny ne obiro hoyo Maritha kod Maria. Ka ne Maritha owinjo ni Yesu ne osechopo e alworagi, nowuok piyo-piyo mondo odhi oromne. Maritha ne onyiso Yesu kama: “Ruoth, ka dine bed ni in kae, owadwa dine ok otho.” Yesu ne onyiso Maritha kama: ‘Owadu biro bedo mangima kendo. Maritha, be in gi yie kuom wachni?’ Maritha ne odwoke kama: ‘Ang’eyo ni obiro chier e ndalo giko.’ Kae to Yesu ne onyise ni: “An e chier kendo an e ngima.”

Kae to Maritha ne odhi ir Maria mi onyise kama: ‘Yesu osechopo.’ Maria ne oringo ir Yesu, kendo joma ne obiro hoyogi bende ne oluwe. Ne opodho e tiend Yesu kendo ne oywak malit ahinya. Maria ne onyiso Yesu kama: ‘Ruoth, ka dine bed ni in kae, owadwa dikoro pod ngima!’ Yesu ne oneno kaka wachno ne lit ne Maria, ma en be nochako ywak. Ka ne ji oneno ka Yesu ywak, ne giwacho ni: ‘Kare ne ohero Lazaro gadier.’ Kata kamano, jomoko ne oparore kama: ‘Ang’o momiyo oweyo osiepne otho athoya kamano?’ Ang’o ma Yesu ne dhi timo kuom wachni?

Yesu ne odhi e rogo ma ne oyikie Lazaro. Rogono ne odin dhoge gi kidi maduong’. Yesu ne owacho kama: “Ng’ieluru kidino.” Maritha ne owacho ni: ‘Ndalo ang’wen osekalo! Lazaro koro osetop.’ Kata kamano, ne gidhiro kidino, kendo Yesu ne olemo kama: ‘Wuora, agoyoni erokamano kuom winjo lamona. Ang’eyo kuom adier ni kinde duto iwinjaga, kata kamano, awuoyo ka jogi winjo mondo ging’e ni in e ma  niora e piny ka.’ Kae to Yesu ne okok gi dwol maduong’ niya: “Lazaro, wuog oko!” Gima lich ahinya notimore: Lazaro ne owuok oko ka lewni ma ne oboyego pod ni kuome. Yesu ne owachonegi kama: “Gonyeuru kendo uweye odhi.”

Ji mang’eny ma ne oneno ka Yesu timo honono ne oketo yie kuome. Kata kamano, Jomoko ne onyiso Jo-Farisai hono ma ne Yesu otimo. Chakre chieng’no, Jo-Farisai ne dwaro nego Lazaro gi Yesu. Achiel kuom joote 12 mag Yesu, ma ne en Judas Iskariot, ne odhi ir Jo-Farisai aling’ ling’ mopenjogi kama: ‘Unyalo chula pesa adi kama ka akonyou mako Yesu?’ Ne giyie miye pesa ma romo fedha 30, kendo Judas ne otemo yo moro amora ma ne onyalo chiwogo Yesu e lwet Jo-Farisai.

“Nyasachwa en Nyasaye ma konyo ji. Ruoth Nyasaye ma Nyasachwa ema resowa e tho.”​—Zaburi 68:20, Luo, 1976.