Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Weche Michakogo Kare mar 12

Weche Michakogo Kare mar 12

Yesu ne opuonjo ji e wi Pinyruodh Nyasaye. Bende, ne opuonjo ji ni gilam ka gikwayo Nyasaye mondo oket nyinge obed maler, omi Pinyruodhe obi, kendo omi dwaro mare otimre e piny. Ka in janyuol, kony nyathini mondo ong’e maler kaka lamono nyalo konyowa. Yesu ne ok oyie mondo Jachien opoge gi Nyasaye. Yesu ne oyiero jootene, kendo jootego e ma ne obedo joma okwongo-kwongo e grup mar joma biro locho gi Yesu e Pinyruodhe. Bende, tem konyo nyathini one kinda ma Yesu ne nigo e siro lamo madier. Nikech Yesu ne dwaro konyo jomamoko, ne ochango joma tuo, ne omiyo ji chiemo, kendo nochiero ji. Honni ma ne otimogo duto nyiso gik ma Pinyruodhe biro timo ne dhano e okang’ malach.

MA YUDORE KAE

SULA MAR 74

Yesu Obedo Mesia

Ang’o momiyo Johana ne oluongo Yesu ni Nyarombo mar Nyasaye?

SULA MAR 75

Jachien Otemo Yesu

Jachien ne otemo Yesu didek. Yore adek ma ne otemogo Yesu gin mage? Yesu ne odwoko Jachien e yo mane?

SULA MAR 76

Yesu Noriembo Jo Ohala e Hekalu

Ang’o momiyo Yesu noloso boka mi oriembogo jamni e hekalu? Ang’o momiyo nong’ielo mesni mag jowil pesa?

SULA MAR 77

Yesu Olendo ne Nya-Samaria e Dho Soko

Ang’o momiyo Nya-Samaria-no nohum ahinya ka ne Yesu owuoyo kode e dho soko Jakobo? Ang’o ma Yesu nonyise ma pok nonyisoga ng’ato ang’ata chop kindeno?

SULA MAR 78

Yesu Nopuonjo Ji Wach Pinyruoth

Yesu noluongo moko kuom jopuonjrene mondo gibed joywa ji kata “jolupo mag ji.” Bang’e, notiego jolupne moko 70 mondo giland wach maber.

SULA MAR 79

Yesu ne Otimo Honni Mang’eny

Kamoro amora ma Yesu ne dhiye, joma tuo ne dhi ire, kendo ne ochangogi. Nochiero nyaka nyako moro matin.

SULA MAR 80

Yesu Oyiero Joote 12

Ang’o momiyo Yesu ne oyiero jootene? Be inyalo paro nyingegi?

SULA MAR 81

Twak ma Yesu Nogolo e Got

Yesu ne opuonjo ji mang’eny ma nochokore e got gik ma ne nyalo konyogi e ngimagi.

SULA MAR 82

Yesu Opuonjo Jopuonjrene Lemo

Gin gik moko kaka mage ma Yesu ne onyiso jopuonjrene mondo gisik ka gikwayo?

SULA MAR 83

Yesu Omiyo Ji Alufe Chiemo

Hononi puonjowa ang’o e wi Yesu kaachiel gi Jehova Nyasaye?

SULA MAR 84

Yesu Owuotho e Wi Pi

Parie kaka joote Yesu nowinjo e chunygi ka ne gineno honono!

SULA MAR 85

Yesu Ochango Ng’ato Chieng’ Sabato

Ang’o momiyo jomoko ne osin gi gik ma Yesu ne timo?

SULA MAR 86

Yesu Ochiero Lazaro

Ka ne Yesu oneno ka Maria ywak, en be nochako ywak. Kata kamano, kuyo ma ne gin-go ne olokore mor.