Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 72

Yesu ka Pod Tin

Yesu ka Pod Tin

Josef gi Maria ne odak Nazareth gi Yesu kod nyithindgi mamoko. Josef ne en fundi bao, kendo mano e tich ma nopidhogo joode. Nopuonjo joode weche Jehova kod Chikene. Joode duto ne dhiga lemo e sunagogi, kendo higa ka higa ne gidhiga Jerusalem mondo gilam Jehova.

Ka ne Yesu ochopo jahigni 12, joodgi duto ne odhi Jerusalem mana kaka ne gijatimo higa ka higa. Ne en wuoth ma rabora ahinya. Taondno ne opong’ gi ji ma ne obiro e nyasi mar Pasaka. Bang’ nyasino, Josef gi Maria ne ochako wuoth mar dok dala. Ne giparo ni Yesu bende ne ni kodgi. To ka ne gitemo range e kind wedegi ma ne giwuothogo, ne ok giyude.

Ne gidok Jerusalem mi gimanyo Yesu kuom ndalo adek, to ne ok giyude. Gikone, ne gidonjo e i hekalu. Ne giyudo Yesu kanyo kobet e dier jopuonj, kochiko ite, kendo kopenjo penjo mabeyo. Jopuonjgo ne mor ahinya gi Yesu ma gin be gichako penjo Yesu penjo moko. Dwoko ma  Yesu ne miyogi ne mako dhogi. Ne giwuoro kaka rawerano ne winjo tiend Chike Jehova e okang’ malach.

Josef gi Maria ne osebedo gi parruok ahinya. Maria nonyiso Yesu kama: ‘Nyathina, wasechandore malich ka wamanyi! Ne ilalnwa kure?’ Yesu nodwoko ni: ‘Donge ne ung’eyo ni nyaka abed e od Wuora?’

Yesu ne odok Nazareth gi jonyuolne. Josef ne opuonjo Yesu tij bao. Iparo ni Yesu ne en ng’at ma chalo nade ka ne pod en rawera? Kaka nomedo dongo, e kaka riekone bende ne medore, kendo Nyasaye kod ji ne mor kode ahinya.

“A Nyasacha, amor ahinya timo gi midwaro; ee, chikni ni e i chunya.”​—Zaburi 40:8