Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 70

Malaike Olando ni Onyuol Yesu

Malaike Olando ni Onyuol Yesu

Kaisar Agusto ma ne en jaloch e wi alwora duto ma ne ni e bwo Rumi nogolo chik mondo Jo-Yahudi duto odog e taonde ma gwengegi mondo kwan-gi. Nikech mano, Josef gi Maria nowuok odhi Bethlehem kuma Josef nodongoe. E kindeno, Maria ne chiegni nyuol.

Ka ne gichopo Bethlehem, ne giyudo kar nindo mana e kund dhok. Kanyo e ma ne Maria onyuoloe Yesu. Ne oboyo Yesu gi lewni mayom, kendo ne opiele e sanduk ma nimiyoega dhok chiemo.

E kinde ma gigi ne timore, ne nitie jokwath moko ma ne kwayo jambgi gotieno machiegni gi Bethlehem. Apoya nono, malaika moro ne obironegi, kendo ler mar Jehova ne omenyo jokwathgo. Luoro nomakogi ahinya, kata kamano, malaikano ne owachonegi niya: ‘Kik uluor. Abiro mondo alandnu wach maber. Osenyuol Mesia kawuono e taon mar Bethlehem.’ Gi e sechego, malaike mang’eny ne onenore e kor  polo, kendo ne giwacho niya: ‘Duong’ obed ne Nyasaye man malo, kendo kue obed e piny.’ Kae to jokwathgo ne ok oneno malaikego kendo. Jokwathgo notimo nang’o?

Ne giwacho e kindgi niya: ‘Wadhiuru Bethlehem mapiyo.’ Ne giwuok mana sano-sano mi gidhi giyudo ka Josef gi Maria ni e kund dhok gi nyathigi matinno.

Ji duto ma ne owinjo gik ma ne malaika owacho ne jokwath ne owuoro ahinya. Maria ne oparo matut kuom wechego, kendo wiye ne ok owil gi gik ma ne malaika onyiso jokwath. Jokwathgo ne odok ir jambgi, kendo ne gigoyo ne Jehova erokamano nikech gik ma ne gisewinjo, kendo neno.

“Nawuok ir Nyasaye, to koro an kae. Ne ok abiro kuom dwacha awuon, to Nyasaye e ma ne oora.”​—Johana 8:42