Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 71

Jehova Nomiyo Yesu Rit Makende

Jehova Nomiyo Yesu Rit Makende

E piny moro ma ne ni machiegni gi Israel, ji ne nigi paro ni sulwe ne nyalo tayogi. Chieng’ moro gotieno, chwo moko ma ne ni e pinyno ne oneno gimoro ma chal gi sulwe e kor lwasi, kendo ne giluwe. Gima ne chalo gi sulweno ne oterogi nyaka Jerusalem. Chwogo ne ochako penjo ji ni: ‘Wawinjo ni nyathi moro ni kae ma bang’e biro bedo ruodh Jo-Yahudi. Be ung’eyo kuma entie? Wabiro kae mondo wakulrene ka wamiye luor.’

Ka ne Ruoth Herode ma ne locho e wi Jerusalem owinjo ni ne nitie ruoth moro manyien, ne ochako parore ahinya. Ne openjo jodong-jodolo kama: ‘Ere kama onego onyuolie ruoth?’ Ne gidwoke ni: ‘Jonabi ne owacho ni ne onego nyuole Bethlehem.’ Bang’ winjo mano, Herode noluongo chwo ma ne luwo gima ne chalo sulwecha, mi nonyisogi kama: ‘Dhiuru Bethlehem umany ane nyathino. Kuseyudo kama entie, to udwokna wach mondo an be adhi akulrane.’ Kuom adier, Herode ne ok many nyathino mondo okulrene. Noriambo. Ne en gi paro mopogore ahinya.

Gima chalo sulweno nosudo kendo. Chwogo noluwe nyaka Bethlehem. Ka ne gino ochung’ e wi ot moro, chwogo nodonjo e odno. Ne giyudo Yesu kanyo gi Maria min-gi. Ne gikulore ne Yesu, kendo ne gimiye mich mag dhahabu, gi ubani ma rachar, kod manemane. Be Jehova e ma nooro jogo ir Yesu? Ooyo da!

Chieng’no gotieno, Jehova nonyiso Josef e lek niya: ‘Herode dwaro nego Yesu. Kaw Yesu gi Maria udhi Misri. Beduru kuno nyaka kinde ma abiro nyisou ni uduogi.’ Gikanyono, Josef gi joode ne owuok odhi Misri.

Jehova nonyiso chwo ma ne odhi neno Yesu ni kik gidog ir Herode. Ka ne Herode ofwenyo ni jogo ne odhi chuth, iye ne owang’. Nikech koro ne ok onyal ng’eyo ni Yesu ni kanye sie, ne ogolo chik mondo neg nyithindo duto ma yawuoyi ma ne gin mbese Yesu e kindeno. Gima ne okia en ni Yesu ne osering-go nyaka Misri chon.

 Bang’ kinde, Herode ne otho. Jehova nonyiso Josef kama: ‘Koro unyalo dok adoka thuru.’ Josef, Maria, gi Yesu nodok Israel, kendo ne gigero odgi e taon mar Nazareth.

“E kaka wachna nobedi mowuok e dhoga . . . , kendo nonwang’ hawi kuom tich ma naore mondo otim.”​—Isaiah 55:11