Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SOMO MAR 2

Rebeka ne Dwaro Moro Jehova

Rebeka ne Dwaro Moro Jehova

Rebeka ne en dhako mohero Jehova ahinya. Chwore ne iluongo ni Isaka. Isaka bende nohero Jehova. Ere kaka Isaka ne oromo gi Rebeka ma gikendore? To Rebeka nonyiso nade ni nodwaro moro Jehova? We wapuonjre ane weche momedore e wi Rebeka.

Jonyuol Isaka ne iluongo ni Ibrahim gi Sara. Isaka gi jonyuolne ne odak e piny Kanaan kama ji ne ok lamie Jehova. Kata obedo ni ne gidak e piny maok lamie Jehova, Ibrahim ne dwaro ni wuode okend nyako ma lamo Jehova. Omiyo, ne ooro jatichne moro ma nyaka bed ni ne en Eliezer mondo odhi e piny Haran kama wede Ibrahim moko nodakie, mondo okaw ne Isaka nyako kuno.

Rebeka ne otiyo matek mondo omi ngamia pi

Eliezer ne odhi gi jotije Ibrahim mamoko kuno. Ne en wuoth ma rabora nyowuoyo. Ne gidhi gi ngamia apar ma noting’o chiemo gi mich mang’eny. Kata kamano, Eliezer ne dhi ng’eyo nade nyako ma ne onego okaw ne Isaka? Kane gichopo e gweng’ mar Haran, Eliezer ne ong’ado ni gichung’ e dho soko moro nikech nong’eyo ni ji ne chiegni biro umbo pi gie sechego. Nolemo kokwayo Jehova niya: ‘Kapo ni nyako moro obiro umbo pi to akwaye pi mi omiya, kendo omiyo ngamia maga pi bende, anang’e ni mano e nyako ma iyiero ne Isaka.’

 Matin nono, nyako moro miluongo ni Rebeka nochopo e sokono. Muma wacho ni ne en nyako ma jaber sidang’. Eliezer nokwaye pi mondo omodhi kendo nyakono nowacho niya: ‘Abiro miyi pi ma achwe ami ngamia magi pi bende.’ Ng’e ni ngamia man gi riyo modho pi mang’eny nyowuoyo. Omiyo, Rebeka ne nyaka somb pi ding’eny mondo eka ngamiago oyud pi moromogi. Donge ineno kaka otiyo matek e pichano?— Eliezer nohum nono neno kaka Jehova nodwoko lamone.

Eliezer nomiyo Rebeka mich mang’eny mabeyo beyo. Rebeka nokwayo Eliezer gi joma ne en go mondo ochop dalagi. Kane gichopo dala gi Rebeka, Eliezer nonyiso joodgi Rebeka gimomiyo Ibrahim ne oore kuno kendo nonyisogi kaka Jehova nodwoko kwayone. Joodgi Rebeka ne mor gi wachno kendo ne giyie mondo Rebeka odhi mondo okende gi Isaka.

Rebeka nodhi gi Eliezer Kanaan mobedo chi Isaka

To nade Rebeka, be iparo ni ne odwaro dhi mondo okende gi Isaka?— Rebeka nong’eyo ni Jehova ema nooro Eliezer irgi. Omiyo, kane joodgi Rebeka openje ka doher dhi Kanaan mondo okende gi Isaka, nodwoko niya: ‘Ayie dhi kode.’ Gikanyono, nowuok modhi gi Eliezer. Kane gichopo Kanaan, Isaka nokende mobedo chiege.

Nikech Rebeka notimo gima Jehova ne dwaro ni otim, Jehova noguedhe ahinya, nimar higni mang’eny bang’e, Yesu ne owuok e anyuolagi! Ka imoro Jehova kaka Rebeka notimo, in be Jehova biro guedhi.