Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SOMO MAR 13

Timotheo Noikore Konyo Ji

Timotheo Noikore Konyo Ji

Timotheo ne en rawera ma ne ohero konyo ji ahinya. Ne odhi kuonde mang’eny mopogore opogore mondo okony ji. Nikech mano, ngimane ne opong’ gi mor. Be diher ng’eyo kaka ngimane ne chalo?—

Min Timotheo kaachiel gi dagi ne opuonje e wi Jehova

Timotheo nodongo e dala miluongo ni Lustra. Dagi ma ne iluongo ni Lois kaachiel gi min-gi ma niluongo ni Yunis nochako puonje e wi Jehova kane pod en nyathi matin. Kaka Timotheo ne medo dongo, e kaka nomedo bedo gi gombo mar konyo ji ong’e Jehova.

Kane Timotheo pod en rawera, Paulo nokwaye mondo gidhi kode lendo kuonde mopogore opogore. Timotheo noyie  timo kamano nikech noikore dhi konyo jomoko.

Timotheo nodhi gi Paulo e dala mar Thessalonika e gweng’ Makedonia. Mondo ne gichop kuro, ne nyaka giwuoth mabor kae to giidh yie. Kane gichopo Thessalonika, ne gikonyo ji mang’eny mondo ong’e Jehova. Kata kamano, jomoko ne igi owang’ kodgi kendo ne dwaro hinyogi. Omiyo, nochuno Paulo gi Timotheo owuogi e dalano kendo gidhi gilend kuonde mamoko.

Timotheo ne nigi ngima mopong’ gi mor

Bang’ dweche moko, Paulo ne ooro Timotheo odog e dala mar Thessalonika mondo one kaka owete man kuno ne dhi. Dok e dala ma ne nigi jowasigu kamano ne dwaro chir! Kata kamano, Timotheo nodok kuro nikech ne odewo owete ma ne ni kuno. Noduogo gi wach maber. Nonyiso Paulo ni owete ma ne ni Thessalonika ne timo maber ahinya!

Timotheo gi Paulo notiyo kanyachiel kuom higni mang’eny. Kinde moro, Paulo nowacho ni kuom ji duto, Timotheo e ng’at maberie moloyo ma ne onyalo oro mondo odhi okony kanyakla mag Jokristo. To mano ne en nikech Timotheo nohero Jehova kendo nohero ji.

Be ihero ji kendo diher konyogi ng’eyo Jehova?— Ka en kamano, ngimani biro pong’ gi mor mana kaka ngima Timotheo!

SOM E MUMBI