Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Koracham: Jo-Bethel ma Brooklyn chamo Krismasgi mogik e higa mar 1926; korachwich: Ji fwenyo ni Joneno mag Jehova timo gik moko e yo mopogore

 KARE MAR 3

Gik ma Dwarore Kuom Raia mag Pinyruoth—Dwaro Tim Makare mar Nyasaye

Gik ma Dwarore Kuom Raia mag Pinyruoth—Dwaro Tim Makare mar Nyasaye

 PAR ane ni ikadho ka jirandi kendo ifwayone lweti. Isefwenyo ni nitie kaka osebedo konono yo mutimogo gik moko gi joodi. En bende ofwayoni kae to oluongi. Openjo niya: “Ang’o momiyo un upogoruga?” Kae to idwoke niya: “Itemo wacho nang’o?” Kae to owachoni niya: “Un Joneno mag Jehova, donge? Upogoru gi ji ahinya. Kata dinde mamoko be upogorugo nikech ok utim nyasi ma gitimo, ok udonjru e lweny kod siasa. Onge ng’ato kuomu ma madho ndawa. In be ka ang’iyo joodi, to aneno ka gin gi timbe mabeyo ahinya. Ang’o momiyo upogoru kama yawa?”

Penjogo ok kawwa gi wuoro nikech wang’eyo maler gimomiyo wapogore: Wariwo lwedo Pinyruodh Nyasaye. Yesu piedhowa kinde duto nikech en Ruodhwa. Okonyowa mondo waluw ndache to mano e momiyo watimo gik moko e yo mopogore gi kaka ji timo e piny marachni. E kare mar adekni, wadwaro neno kaka Pinyruodh Mesia osebedo ka piedho jotich Nyasaye kendo pwodhogi mondo gilam Nyasaye e yo moyiego, gibed gi timbe maler, kendo gitim gik moko e yo mochanore. Timo mago duto miyo Jehova duong’.

MA YUDORE KAE

SULA MAR 10

Ruoth Piedho Joge Mondo Gilam Nyasaye e Yo Moyiego

Be nitie tudruok moro amora e kind Krismas gi msalaba?

SULA MAR 11

Kaka Ipiedhowa Mondo Wabed gi Timbe Maler—Bedo Maler Nikech Nyasaye Ler

Chakre higa mar 1914, jo Nyasaye osegeno ahinya gima rangeye kod kuonde moyang ne jorit e hekalu ma ne Ezekiel oneno e fweny ochung’ne.

SULA MAR 12

Oganda Mochan Maber ma Tiyo ne “Nyasach Kuwe”

Muma ok pim bedo mochanore gi bedo ma ok ochanore to opimo bedo mochanore to kod kuwe. Ang’o momiyo? Ere kaka wachno mulo Jokristo e kindewagi?