Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MOKWONGO

“Pinyruodhi Mondo Obi”

“Pinyruodhi Mondo Obi”

WACH MADUONG’ MA SULANI WUOYE

Gima Yesu nopuonjo e wi Pinyruodh Nyasaye

1, 2. Gin weche mage ma Jehova nowacho ka joote Yesu adek winjo, to jootego nokawo wechego nade?

DINE bed ni Jehova nyalo kwayi mondo itim gimoro, inyalo kawo okang’ mane? Kata dabed mana ni okwayi ang’o, donge ibiro timo kaka okwayino? Onge kiawa ni mano e gima ibiro dwaro timo!

2 Kinde machuok bang’ Pasaka ma higa 32 e ndalo Yesu, gima kamano notimore ne joote moko adek mag Yesu, ma gin Petro, Jakobo, kod Johana. (Som Mathayo 17:1-5.) Ka ne gin gi Yesu e “wi got moro mabor,” ne gineno fweny ma ne nyiso ka Yesu en Ruoth e polo. Petro noneno fwenyno ka gima timore adier mi okwayo Yesu mondo oyiene oger hembe adek moko kanyo. Ka ne Petro pod wuoyo, bor polo noumogi. Kae to Petro gi jootego ne owinjo dwond Jehova owuon, ma en dwol ma ji manok ahinya e ma osewinjo. Jehova nowacho ayanga ni Yesu en Wuode, kae to nochiko niya: “Winjeuru.” Jootego noluwo kaka Nyasaye nochikogi. Ne giwinjo puonj ma Yesu ne puonjogi, kendo ne gijiwo jomamoko mondo otim kamano.—Tich 3:19-23; 4:18-20.

Wach ma Yesu ne owuoye moloyo wach moro amora ne en Pinyruodh Nyasaye

3. Ang’o momiyo Jehova dwaro ni wawinj Wuode, to mano miyo onego wanon wach mane?

3 Wach ma Jehova ne owacho ni “Winjeuru” nondik e Muma mondo opuonjwa. (Rumi 15:4) Ang’o momiyo Jehova dwaro ni wawinj Wuode? En nikech Jehova oketo Yesu mondo owuo e loye, kendo sa asaya ma Yesu ne puonjo, nowacho mana gima Wuon-gi ne dwaro ni wang’e. (Joh. 1:1, 14) Wach ma Yesu ne owuoye moloyo wach moro amora ne en Pinyruodh Nyasaye ma bang’e ne idhi kete olochie kaka Ruoth kikonye gi ji mamoko 144,000. Kuom mano, onego wanon Pinyruodhno e yo matut. (Fwe. 5:9, 10; 14:1-3; 20:6) We wakwong wanon ane gimomiyo Pinyruodh Nyasaye e ma Yesu nowuoye ahinya.

“Gik Mogundho e Chuny . . . ”

4. Yesu nonyiso nade ni Pinyruoth moro chunye ahinya?

4 Wach Pinyruoth moro chuny Yesu ahinya. Ang’o momiyo wanyalo wacho kamano? Kinde mang’eny, weche ma wawacho  nyisoga gik ma ni e chunywa, tiende ni gik ma waketo mokwongo e ngimawa. Yesu nowacho niya: “Gik mogundho e chuny e ma dhok wacho.” (Mat. 12:34) Yesu ne jawuoyo e wi Pinyruoth seche te. E buge ang’wen mong’ere kaka Injili, iwuoyo e wi Pinyruoth kuonde mopogore opogore mokalo 100, to thothgi Yesu e ma ne owacho. Gima duong’ ma ne Yesu lando ne en Pinyruoth, omiyo nowacho kama: “Nyaka aland wach maber mar Pinyruodh Nyasaye e taonde mamoko bende nikech mano e momiyo ne oora.” (Luka 4:43) Kata mana bang’ ka nosechiere, Yesu pod nodhi nyime puonjo jopuonjrene e wi Pinyruoth. (Tich 1:3) Kuom adier, Wach Pinyruoth ne moro chuny Yesu ahinya. Nohero wachno ndi. Mano e momiyo nowuoyo nyading’eny kuom Pinyruodhno.

5-7. (a) Wang’eyo nade ni Pinyruoth moro chuny Jehova bende? Chiw ane ranyisi. (b) Ere kaka wan be wanyalo nyiso ni Pinyruoth moro chunywa ahinya?

5 Wach Pinyruoth moro chuny Jehova bende. Wang’eyo mano nade? Par ni Jehova e ma nooro Yesu Wuode ma miderma e piny, to weche duto ma Yesu ne wacho kendo puonjo noa kuom Jehova. (Joh. 7:16; 12:49, 50) Jehova bende e ma notayo joma nondiko buge ang’wen mag Injili ma wuoyo kuom ngima Yesu kod tije e piny ka. Ne ane ranyisi ma lero tiend wachno.

Ng’ato ka ng’ato kuomwa onego openjre ni, ‘Be wach Pinyruoth moro chunya?’

6 Wawach ni idwaro pango pichni mag joodu e albam, to pichnigo ng’eny ma ok nyal donjo e albam te. Inyalo timo ang’o? Ibiro yiero mana pichni ma mori mondo gin e ma iketgi e albam, donge? E yo ma chalo kamano, buge mag Injili chalo gi albam ma oketie pichni ma leronwa ngima Yesu. Jehova ok nochiko jondik buge mag Injili mondo ondik weche duto ma Yesu nowacho kata timo ka ne en e piny ka. (Joh. 20:30; 21:25) Kar mano, notayogi gi rohone mondo gindik mana weche ma konyowa ng’eyo gimomiyo Yesu nobiro e piny kod gik ma moro chuny Jehova ahinya. (2 Tim. 3:16, 17; 2 Pet. 1:21) Nikech buge mag Injili opong’ gi weche ma Yesu nopuonjo e wi Pinyruodh Nyasaye, donge wanyalo wacho ni wach Pinyruoth moro chuny Jehova ahinya. Parie apara wachno! Jehova dwaro ni wang’e weche mang’eny e wi Pinyruodhe!

7 Ng’ato ka ng’ato kuomwa onego openjre ni, ‘Be wach Pinyruoth moro chunya?’ Ka en kamano, wabiro ikore winjo gik ma Yesu ne owacho kendo puonjo e wi gimomiyo Pinyruodhno ber. Mano oriwo ng’eyo yo ma Pinyruodhno biro birogo kod kinde mobiro biroe.

“Pinyruodhi Mondo Obi”—Nobi e Yo Mane?

8. Yesu nonyiso nade gimomiyo Pinyruoth onego obi?

8 We wanon ane lamo mar Ruoth. Kotiyo gi weche ma winjo yot, Yesu nowacho gimomiyo Pinyruoth onego obi kuom nyiso gima Pinyruodhno biro timo. Lamono nigi kwayo abiriyo. Kwayo adek mokwongo wuoyo e wi dwaro mar Jehova —keto nying Jehova obed maler, biro mar Pinyruodhe, kod miyo dwache otimre e piny kaka e polo. (Som Mathayo 6:9, 10.) Nitie kaka kwayo adekgo otudore. Jehova biro tiyo gi Pinyruodh Mesia e miyo nyinge obed maler, kendo miyo dwache otimre.

9, 10. (a) Pinyruodh Nyasaye nobi e yo mane? (b) En singo mane ma ni e Muma ma diher neno ka chopo?

9 Pinyruodh Nyasaye nobi e yo mane? Sama walemo ka wakwayo Jehova mondo ‘Pinyruodhe obi,’ wakwayo mondo Pinyruodhno okaw okang’ mar kelo lokruok. Teko mar Pinyruoth biro nenore e piny e yo malach. Obiro golo gik maricho ma ni e piny, moriwo nyaka sirkande mag dhano, kae to obiro kelo piny manyien mopong’ gi tim makare. (Dan. 2:44; 2 Pet. 3:13) Kae to piny duto biro bedo paradiso. (Luka 23:43) Ibiro chier jomotho mi gidag gi wedegi kendo. (Joh. 5:28, 29) Mosmos joma biro bolore e bwo Pinyruodhno biro bedo joma kare chuth, kendo ginidag gi mor nyaka chieng’. (Fwe. 21:3-5) Gikone, dwach Nyasaye biro timore e piny kaka e polo mana kaka Jehova Nyasaye ne dwaro! Donge igombo neno ka wechego chopo? Ng’e ni sa asaya ma ilamo mondo Pinyruodh Nyasaye obi, mano ikwayo Jehova mondo ochop singo mabeyogo.

10 Nikech gik ma ni e lamono pok otimore e piny ka, nenore maler ni Pinyruoth pok obiro. Sirkande mag dhano e ma pod locho, kendo piny manyien pok ochopo. Kata kamano, wach maber en ni Pinyruodh Nyasaye oselosi mana kaka wabiro neno e sula maluwo. We wakwong wanon ane gima Yesu nowacho e wi kinde ma ne idhi los Pinyruoth, kod kinde ma Pinyruodhno ne dhi biroe.

Pinyruodh Nyasaye ne Idhi Losi Karang’o?

11. Weche ma Yesu ne owacho nyiso ang’o e wi kinde ma ne idhi losie Pinyruoth?

11 Weche ma Yesu nowacho nyiso ni Pinyruoth ne ok dhi losi e kinde Jokristo mokwongo mopogore gi kaka jopuonjrene moko ne paro. (Tich 1:6) Ne ane weche ma Yesu nowacho e ngeche moko ariyo ma nogoyo. Ngero mar ariyo nogoyo chiegni higni ariyo bang’ goyo ngero mokwongo.

12. Ngero mar ngano gi ogolo nyiso nade ni Pinyruoth ne ok olos e kinde Jokristo mokwongo?

12 Ngero mar ngano gi ogolo. (Som Mathayo 13:24-30.) Yesu nogoyo ngeroni ne jopuonjrene ka higa 31 chakore, kae to noleronegi tiende. (Mat. 13:36-43) Magi e weche madongo e ngerono, kaachiel gi gik ma gichung’ne: Bang’ tho joote, Jachien ne dhi chuoyo ogolo (Jokristo mag miriambo) e kind ngano (“nyithind Pinyruoth,” kata Jokristo mowir). Ne idhi we mondo ngano gi ogolo odong kanyachiel nyaka chop kinde keyo, ma ne dhi bedo “e giko mar ndalo.” E kinde ma keyo ne dhi chakore, ne idhi chok ogolo. Kae to ngano bende ne idhi chok. Kuom mano, ngerono nyiso maler ni ne ok dhi los Pinyruoth e kinde Jokristo mokwongo, to ne idhi lose e kinde ma keyo ne dhi chakoree. To mano e kaka notimore. Ngano gi  ogolo nodongo kanyachiel nyaka e higa mar 1914, kendo higano e ma tij keyo nochakoree.

13. En ngero mane ma Yesu notiyogo e nyiso ni ne ok odhi bedo Ruoth mapiyo bang’ dok e polo?

13 Ngero mar mina. (Som Luka 19:11-13.) Yesu nogoyo ngeroni e higa mar 33 ka ne en e yo kochomo Jerusalem, ma be e ma ne en dhine kuno mogik. Moko kuom jowinjone ne paro ni Pinyruoth ne dhi fwenyore mapiyo ka Yesu ochopo Jerusalem. Mondo Yesu orie pachgi kendo okonygi ng’eyo ni kinde ne dhi kalo ka pok Pinyruoth ofwenyore, nogoyo ngero kopimore gi ‘ng’at moro moa e anyuola ma nigi huma ma nodhi e piny moro mabor mondo okete ruoth e ka oduogi.’ * ‘Piny maborno’ en polo kama Wuon-gi ne dhi miyee teko mondo obed Ruoth. Yesu nong’eyo maler ni ne ok dhi kete Ruoth mapiyo bang’ dok e polo. Kar mano, ne odhi bet e bad Nyasaye korachwich, korito nyaka kinde moket ochopi. Kinde mag ritogo nokawo higni mathoth.—Zab. 110:1, 2; Mat. 22:43, 44; Hib. 10:12, 13.

Pinyruodh Nyasaye Nobi Karang’o?

14. (a) Yesu nochiwo dwoko mane e wi penjo ma jootene moko ang’wen nopenje? (b) Weche ma ne Yesu okoro ma osebedo ka timore nyisowa ang’o?

14 Ndalo matin kapok noneg Yesu, jopuonjrene moko ang’wen nopenje niya: “En ranyisi mane ma biro nyiso ni intie, kendo ni giko mar ndalo okayo machiegni?” (Mat. 24:3; Mar. 13:4) Yesu nodwokogi konyisogi weche moko ma ne dhi timore bang’e. Wechego yudore e Mathayo sula 24 kod 25. Nonyisogi gik madongo ma ne dhi timore kuonde mopogore opogore  e piny mangima, ma ne dhi nyiso ni koro ‘entie.’ Kinde ma ne dhi yudo ka Yesu nitie ne dhi chakore sama ne idhi losie Pinyruoth, to ne odhi rumo sama Pinyruoth ne dhi biro. Nitie gik mang’eny ma nyiso maler ni weche ma ne Yesu okorogo osebedo ka timore chakre higa mar 1914. * Kuom mano, chakre higano ka dhi nyime, Yesu osebedo ka nitie mana kaka nokoro, kendo higa achiel achielno e ma ne olosie Pinyruoth, mi Pinyruodhno ochako locho.

15, 16. Sama Yesu ne wuoyo kuom “tieng’ni,” nowuoyo kuom jomage?

15 Kata kamano, Pinyruodh Nyasaye nobi karang’o? Yesu ne ok owacho odiechieng’ sie ma Pinyruoth ne dhi biroe. (Mat. 24:36) Kata kamano, nowacho gimoro ma miyo wabedo gadier ni Pinyruoth koro chiegni biro. Yesu nowacho ni Pinyruoth ne dhi biro bang’ ka “tieng’ni” oseneno ranyisi ma ne okoro duto ka timore. (Som Mathayo 24:32-34.) Sama Yesu ne wuoyo kuom “tieng’ni,” nowuoyo kuom jomage? We wanon ane weche Yesugo e yo matut.

16 “Tieng’ni.” Be dibed ni Yesu ne wuoyo kuom joma ok oyie kuom Nyasaye? Ooyo. Par ane joma nowuoyogo. Yesu ne wuoyo gi jootene moko manok ma ne odhi ire “ka en kar kende.” (Mat. 24:3) Ne ochiegni wir jootenego gi roho maler. Par ane bende weche molworo ndikono. Ka pok Yesu nowuoyo kuom “tieng’ni,” nowacho kama: “Koro puonjreuru kuom yadh ng’owo kaka ranyisi mar wachni: Mapiyo bang’ ka bedene osedongo moloth mayom kendo kosegolo obokene, ung’eyo ni kinde oro chiegni. Kamano bende, sama uneno gigi duto ka timore, ng’euru ni Wuod dhano chiegni e dhoot.” Jolup Yesu mowir gi roho maler e ma ne dhi neno ka ranyisi ma nokoro chopo kendo ng’eyo gima ranyisigo nyiso, ma en ni Yesu “chiegni e dhoot.” Omiyo, sama Yesu ne wuoyo kuom “tieng’ni,” ne owuoyo kuom Jokristo mowir, to ok joma ok oyie kuom Nyasaye.

17. Ler ane tiend “tieng’” kod “gigi duto.”

17 “Ok bi kalo ngang’ nyaka chop gigi duto timre.” Ere kaka mae biro bet? Mondo wayud dwoko mar penjono, nyaka wakwong wang’e tiend weche ariyogi: “Tieng’ni” kod “gigi duto.” Wach mitiyogago ni “tieng’” kinde mang’eny itiyogo kiwuoyo kuom joma hikgi opogore opogore modak e kinde achiel. Tieng’ ok dagga kuom kinde malach ahinya; tieng’ ka tieng’ nigi gikone. (Wuok 1:6) Wach motigo ni “gigi duto” oriwo gik moko duto ma Yesu nowacho ni ne dhi timore e kinde ma ne dhi yudo ka entie, ma en chakre higa mar 1914 nyaka e kinde ma “masira maduong’” biro chakore.—Mat. 24:21.

18, 19. Ere kaka onego wawinj tiend “tieng’ni” ma Yesu ne owuoye, to mano miyo wachopo e paro mane?

18 Kare ang’o ma Yesu ne wacho ka nowuoyo kuom “tieng’ni”? Tieng’ ma nowuoyeno oting’o grube ariyo mag Jokristo mowal. Grup mokwongo ne oneno ka ranyisi ma ne Yesu  okoro chako timore e higa mar 1914. Grup mar ariyo ne owir gi roho ka moko kuom joma ni e grup mokwongo pod ngima. Mano e momiyo ikwano grube ariyogo duto kaka tieng’ achiel. * Moko kuom joma ni e grup mar ariyo biro betie sama masira maduong’ chakore.

19 Koro wanyalo wacho ang’o nyaka chop kae? Wang’eyo ni ranyisi ma nyiso ni sani Yesu nitie kaka nokoro nenore ayanga e piny ngima. Wang’eyo bende ni Jokristo mowir ma pod ngima e grup mar ariyo mar ‘tieng’’ ma Yesu nowuoye sani koro hikgi oniang’. Kendo wang’eyo ni ok gibi tho te ka pok masira maduong’ ochakore. Kuom mano, wanyalo wacho ni machiegnini, Pinyruodh Nyasaye nobi mondo oloch e wi pinyni duto! To mano kaka wabiro bedo mamor sama waneno ka weche ma Yesu nopuonjowa ni wakwa e lamo ni “Pinyruodhi mondo obi” chopo kare!

20. Gin weche mage madongo ma wabiro nono e bugni, to sula ma luwo biro wuoyo e wi ang’o?

20 Weuru kinde duto wapar weche ma Jehova owuon nowacho kuom Wuode ni: “Winjeuru.” Nikech wan Jokristo madier, waluwo chikno. Wan gi siso mar medo ng’eyo gik moko duto ma Yesu nopuonjo e wi Pinyruodh Nyasaye. Weche madongo ma wabiro nono e bugni gin gik ma Pinyruoth osebedo ka timo kod ma pod obiro timo e kinde mabiro. Sula maluwo biro wuoyo e wi gik ma notimore ka ne onyuol Pinyruoth e polo.

^ par. 13 Nyalo bedo ni ngeroni noparo ne joma ne winjo Yesu wach Akelao ma ne en wuod Herode ma nong’ere kaka Herod the Great. Ka ne pok Herode otho, ne oyiero Akelao mondo e ma obi okaw loch e Judea kod gwenge mamoko. Mondo ne Akelao obed gadier ni lojno ne dhi bedo mare, jatend Jo-Rumi miluongo ni Augustus Caesar e ma ne nyaka yiene. Omiyo, nomako wuoth mabor mar dhi ire.

^ par. 14 Mondo iyud weche momedore, ne sula mar 9 e bug Ang’o ma Muma Puonjo Kuom Adier?

^ par. 18 Ng’ato ang’ata ma ne owir gi roho bang’ ka joma ni e grup mokwongo ma noneno “chakruok mag masiche” e higa 1914 nosetho te, ok kwan e “tieng’ni.”—Mat. 24:8.