Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 6

Joyal Wach Pinyruoth—Gichiwore ma Onge Achune

Joyal Wach Pinyruoth—Gichiwore ma Onge Achune

WACH MADUONG’ MA SULANI WUOYE

Ruoth ne dhi bedo gi ji mang’eny ma yalo wach maber

1, 2. En tich mane ma Yesu ne owacho ni jolupne ne dhi timo e ndalo mag giko, to mano kelo penjo mane?

JOSIASA ohero singo ne ji gik mang’eny ma ok ginyal timo. To kata mana josiasa ma gombo ahinya timo gik ma gisesingo pod ok nyalga chopo singogi duto. Ruoth Yesu Kristo to opogore, nimar en otimo gik moko duto mosingo.

2 Ka ne oseket Yesu obedo Ruoth e higa mar 1914, koro ne oikore timo gimoro ma ne osesingo higni moko 1,900 motelo. Kinde machuok ka ne pok otho, ne owacho kama: “Wach maber mar Pinyruothni ibiro yal e piny mangima.” (Mat. 24:14) Weche ma ne Yesu owachogo ne dhi bedo achiel kuom ranyisi ma ne dhi konyo jolupne fwenyo ni entie kaka Ruoth ma osemi teko. Kata kamano, nikech joma ne dhi dak e ndalo mag giko ne dhi bedo joguondo ma ok ohero jowetegi kendo ma ok oluoro Nyasaye, ere kaka Ruoth ne dhi yudo ji ma ne nyalo chiwore lando wach maber e ndalo ma kamago? (Mat. 24:12; 2 Tim. 3:1-5) Ber ng’eyo dwoko mar penjono nikech en wach ma mulo Jokristo madier duto.

3. Yesu ne ni gadier chuth kuom wach mane, to ang’o momiyo ne en gadier kamano?

3 Non ane weche ma Yesu nowachogo kendo. Donge weche ma nowacho ni “ibiro yal” nyiso ni ne en gadier ni tijno ne idhi tim? En kamano. Yesu ne ni gadier chuth ni ne odhi bedo gi jolupne mang’eny ma ne dhi chiwore yalo wach maber e ndalo mag giko. Ang’o momiyo ne en gadier kamano? En nikech nosetiyo machiegni gi Jehova Wuon-gi. (Joh. 12:45; 14:9) Ka ne pok obiro e piny, noseneno achiel kachiel kaka Jehova ni gadier ni jotichne oikore timo gik modwaro. We wane ane kaka Jehova oseganyiso mano.

“Jogi Chiworeni gi Hera”

4. En tich mane ma Jehova ne okwayo Jo-Israel mondo osir, to weche ne odhi nade?

4 Par ane gima ne otimore e kinde ma Jehova nochikoe Musa mondo oger tabenakel kata hema ma Jo-Israel ne dhi lamee. Ne onyiso Musa mondo okwa ji ogol chiwo ma ne idhi tigo e siro tijno. Musa nonyiso oganda kama: ‘Ng’at man gi chuny mar hera, okel gi michiwo ne Jehova.’ Weche ne odhi nade? Ji ne ‘okelo mich gi chuny mohero, okinyi kokinyi.’ Ne gidhi nyime kelo  mich mathoth ma ochopo kama Musa nogoyo milome mondo ‘ji koro owe kelo mich’! (Wuok 35:5; 36:3, 6) Yo ma Jo-Israelgo ne ochiworego nonyiso ayanga ni Jehova ne ni gadier ni ne gidhi chiwore e siro tich moro amora momiyogi.

5, 6. Ka luwore gi Zaburi 110:1-3, Jehova gi Yesu ne geno ni Jokristo madier ne dhi bedo gi chuny mane e ndalo mag giko?

5 Be Jehova ne ogeno ni jotichne ne dhi chiworene kamano e ndalo mag giko? Ee! Higni mokalo 1,000 ka Yesu ne pok obiro e piny, Jehova ne otayo Daudi gi rohone mondo ondik weche moko e wi kinde ma Mesia ne dhi chako lochoe. (Som Zaburi 110:1-3.) Ruoth Yesu ne dhi bedo gi jowasigu mang’eny e kindeno. To e ma pod ne odhi bedoe gi ji modhuro ma riwo lochne lwedo. Ne ok dhi chun-gi mondo giti ne Ruoth githwon. Kata mana joma tindo ma pod pon bende ne dhi chiworene gi hera—tiende ni ma ok ochun-gi—mi jolup Ruoth bed mang’eny ma ok kwanre mana kaka tho ma pong’o lum gokinyi mang’ich. *

Joma ochiwore yalo wach Pinyruoth ng’eny mana ka tho mopong’o lum (Ne paragraf mar 5)

6 Yesu nong’eyo maler ni weche ma ne okor e Zaburi 110 ne wuoyo kuome. (Mat. 22:42-45) Mano e momiyo ne en gadier chuth ni ne odhi bedo gi jolupne ma ne dhi chiwore yalo wach maber e piny ngima. Be gik mosebedo ka timore nyiso mano? Be Ruoth nigi joma ochiwore yalo wach maber e ndalo mag gikogi?

“Migawo Makende kod Ting’ mar Yalo”

7. Bang’ ka ne oseket Yesu obedo Ruoth, gin okenge mage ma ne okawo mondo oik jolupne ne tich maduong’ ma ne dwarore mondo tim?

7 Bang’ kinde matin ka ne oseket Yesu obedo Ruoth, ne okawo okenge moko mondo oik jolupne ne tich maduong’ ma ne dwarore mondo tim. Mana kaka ne waneno e Sula mar 2, ne onono jolupne kendo piedhogi chakre higa mar 1914 nyaka e dweche mokwongo okwongo e higa mar 1919. (Mal. 3:1-4) Kae to bang’e e higa mar 1919, ne oyiero jatich mogen kendo mariek mondo ota jolupne. (Mat. 24:45) Chakre kanyo, jatich mogen  ne ochako chiwo chiemb chuny kokalo kuom twege ma ne igolo e chokruoge madongo kod buge ma nigoyo. Chenrogo duto ne jiwo ahinya ting’ ma Jakristo ka Jakristo nigo mar yalo wach maber.

8-10. Ere kaka chokruoge madongo ma ne otim ne ojiwo jotich Nyasaye mondo oyal wach Pinyruoth? Chiw ane ranyisi. (Ne bende sanduk ma wiye wacho ni, “ Chokruoge Madongo ma Nomiyo Jolup Kristo Mijing’o mar Yalo Wach Maber.”)

8 Twege ma ne igolo e chokruoge madongo. Bang’ Lweny Mokwongo mar Piny Ngima, ne ochan chokruok maduong’ Cedar Point, Ohio e piny Amerka, chakre tarik 1 nyaka 8 e dwe mar Septemba, higa mar 1919. Jopuonjre Muma ne odhi e chokruogno ka gin gi siso mar ng’eyo gima Ruoth ne dwaro ni gitim. E twak ma Owadwa Rutherford nogolo e odiechieng’ mar ariyo e chokruogno, nojiwo joma nobiro e chokruok niya: “Gima duong’ ma Jakristo onego otim e pinyni . . . en yalo wach pinyruoth.”

9 Chokruogno nochopo e ng’iende e odiechieng’ mar abich ka ne Owadwa Rutherford ogolo twak ma wiye ne wacho ni “Address to Co-laborers” kowuoyo gi jowinjo kaka jotich wetene. Twageno bang’e ne ogo e The Watch Tower e bwo wich ma ne wacho ni “Announcing the Kingdom,” tiende ni “Lando Pinyruoth.” E twagno, nowacho kama: “Jakristo ka Jakristo nyaka penjre ni, ‘Ang’o momiyo an e pinyni?’ Dwoko ma onego obi achiel kachiel e pache en ni, ‘Ruoth osenyisa ng’wono kuom yiena mondo ati e loye ka ayalo ote makende ma konyo ji mondo giduog ir Nyasaye. Nikech mano, an gi migawo makende kod ting’ mar yalo oteno.’”

10 E twak achiel achielno, Owadwa Rutherford ne olando ni koro ne idhi go gaset manyien mar The Golden Age ma sani waluongo ni Amkeni! kata Awake! Gasedno ne idhi tigo e konyo ji mondo ging’e ni Pinyruodh Nyasaye kende e geno madier. Kae to ne openjo jowinjo ni ji adi kuomgi ma diher konyo e pogo gasedno. Ripot ma nondik e wi chokruogno ne owacho niya: “Gima ne waneno nomulo chunywa ahinya. Ji aluf auchiel gi wiye nochung’ * riat.” Mano nyiso maler ni Ruoth ne nigi joge mochiwore gi chunygi mondo giland Pinyruodh Nyasaye!

11, 12. E higa mar 1920, The Watch Tower ne owacho ni ne idhi yal wach maber ma ne Yesu okoro karang’o?

11 Buge, gasede, kod trakt. Kokalo kuom gaset mar The Watch Tower, ne omed ler maber gimomiyo dwarore ni oyal wach maber ma ne Yesu okoro. Ne ane moko kuom weche ma ne ogo ka higni mag 1920 ne chakore.

12 En wach mane ma ne idhi yal mondo weche mondik e Mathayo 24:14 ochop kare? To ne idhi yal wachno karang’o? Gaset mar The Watch Tower ma Julai 1, 1920 ne nigi sula moro ma wiye wacho ni “Gospel of the Kingdom,” tiende ni “Injili mar Pinyruoth.” Sulano ne olero niya: “Wach maber ma ne idhi yal en ni giko mar piny marachni chiegni chopo, kendo ni oselos Pinyruodh Mesia.” Sulano ne onyiso maler kinde ma ne idhi yal wach maberno kowacho niya: “Wach maberni nyaka yal e thuolo ma biro bet chakre kinde lweny maduong’ [Lweny Mokwongo  mar Piny Ngima] nyaka chop kinde ma ‘masira maduong’’ biro chakoree.” Mano e momiyo sulano ne omedo niya: “Ma e sa . . . mar yalo wach maberni kuonde duto ne ji ma luongore ni Jokristo to ok gin Jokristo madier.”

13. E higa mar 1921, The Watch Tower nojiwo Jokristo mowir mondo otim ang’o?

13 Be ne idhi chun jo Nyasaye mondo giyal wach maber? Ooyo. The Watch Tower ma Mach 15, 1921 ne nigi sula moro ma wiye ne wacho ni “Be of Good Courage,” tiende ni “Bed gi Chir Maduong’.” Sulano nojiwo Jokristo mowir mondo openjre kama: “Donge onego ane ni Nyasaye osedhiala kuom miya tijni, kendo ni an gi ting’ mar time?” Sulano ne odhi nyime wacho niya: “Ka wan gadier ni Nyasaye odhialowa kuom yienwa mondo wati tij yalo wach maber, wabiro winjo e chunywa mana kaka Jeremia ma wach Nyasaye ne ‘chalone ka mach maliel ma tieko dende’ ka jiwe mondo kik oling’.” (Yer. 20:9) Jipno nyiso kaka Jehova kaachiel gi Yesu ni gadier ni joma riwo Pinyruoth lwedo oikore yalo wach maber.

14, 15. E higa mar 1922, The Watch Tower nojiwo Jokristo mowir mondo giti gi yo mane e chopo ne ji gi wach Pinyruoth?

14 Ere kaka Jokristo madier onego ochop ne ji gi wach Pinyruoth? Sula moro machuok ma wiye wacho ni “Service Essential,” ma ne ogo e The Watch Tower ma Agost 15, 1922 nojiwo Jokristo mowir mondo ong’e ni tij lendo en gima ochuno, konyisogi ni ‘giti matek e tero ne ji bugewa kendo giwuo kodgi e utegi ka gichiwonegi neno ni pinyruodh polo osechako tich.’

15 Nenore maler ni chakre 1919 ka dhi nyime, Kristo osebedo ka tiyo gi jatich mogen kendo mariek e jiwo nyadinwoya ni Jokristo madier nigi migawo kod ting’ mar yalo wach Pinyruoth. To, Jopuonjre Muma nokawo okang’ mane ka ne osejiwgi ni mondo giyal wach Pinyruoth?

“Joma Omakore gi Kanyakla kod Jehova Biro Dhi Nyime Chiwore”

16. Jodongo moko ne neno nade migawo ma omi Jokristo duto mar yalo wach maber?

16 E kind higni mag 1920 nyaka 1930 gi wiye, nitie Jokristo moko ma ne neno ni ok nochuno ni nyaka Jokristo duto mowir otim tij yalo. Watch Tower ma Novemba 1, 1927 ne olero gima ne dhi nyimeno kowacho niya: “Nitie jodong-kanisa [kanyakla] moko . . . ma otamore jiwo Jokristo wetegi mondo giriw lwedo tij yalo wach maber, kendo gin bende ok gitim tijno. . . . Gijaro tij yalo mar ot ka ot ma konyo ji ng’eyo Wach Nyasaye, Pinyruodhe, kod Ruoth moseyiero.” Sulano ne owacho achiel kachiel niya: “Kinde osechopo mar elo joma kamago e lela kendo bedo mabor kodgi. Nyaka wakwergi ni koro ok nyal gen-gi e migepe mag tayo kanyakla.” *

17, 18. Thoth owete gi nyimine norwako nade paro ma jatich mogen kendo mariek nochiwo, to ji mathoth osetimo ang’o kuom higni 100 mosekalo?

17 Thoth owete gi nyimine norwako paro ma jatich mogen kendo mariek nochiwono gi mor. Ne gineno migapgi mar yalo wach Pinyruoth kaka thuolo makende ma Nyasaye omiyogi. The Watch Tower ma Mach 15, 1926 ne oketo wachno e yo ma chalo kamae: “Joma omakore gi kanyakla kod Jehova biro dhi nyime  chiwore e . . . tero ne ji wach maber.” Jotich Nyasaye ma nochung’ motegnogo ne ochiwore gi chuny mohero e riwo Pinyruodh Mesia lwedo, mana kaka nokor e Zaburi 110:3.

18 Kuom higni 100 mosekalo, ji mathoth osechiwore mondo giyal wach Pinyruoth. E sula manok ma luwo, wabiro nono kaka gisebedo ka giyalo—tiende ni yore ma gisebedo ka gitiyogo kod gige tich ma gisekonyorego—to kod nyak ma gisebedogo. Mokwongo, we wanon ane gimomiyo ji tara gi tara osechiwore e yalo wach Pinyruoth kata obedo ni wadak e kinde ma ji ok ohero chiwore. Sama wanono gimomiyo gisetimo kamano, ng’ato ka ng’ato kuomwa onego openjre kama: ‘Ang’o momiyo ayalo ne ji wach maber?’

“Sikuru Kudwaro Mokwongo Pinyruoth”

19. Ang’o momiyo waluwo puonj ma Yesu nowacho ni ‘wasik ka wadwaro mokwongo Pinyruoth’?

19 Yesu nonyiso jolupne kama: “Sikuru kudwaro mokwongo Pinyruoth.” (Mat. 6:33) Ang’o momiyo waluwo puonjno? En nikech wang’eyo ni gimoro amora motudore gi dwach Nyasaye lworore mana e wach Pinyruoth. Mana kaka ne waneno e Sula mar 5, roho maler osebedo ka konyo jotich Nyasaye fwenyo adiera mag Pinyruoth mosmos. Sama adiera mag Pinyruoth omulo chunywa, mano chwalowa mondo waket Pinyruodhno obed mokwongo e ngimawa.

Mana kaka ng’ato bedo mamor sama oyudo mwandu mopondo, e kaka Jokristo madier bende mor ahinya ni giseyudo adiera mag Pinyruoth (Ne paragraf mar 20)

20. Ngero ma Yesu ne ogoyo e wi mwandu mopondo nyiso nade okang’ ma jolupne ne dhi kawo mondo ginyis ni gisiko ka gidwaro mokwongo Pinyruoth Nyasaye?

20 Yesu ne ong’eyo okang’ ma jolupne ne dhi kawo e wi wach ma nojiwo ni gisik ka gidwaro mokwongo Pinyruoth Nyasaye. Ne ane ngero ma nogoyo e wi mwandu mopandi, tiende ni mopondo. (Som Mathayo 13:44.) E ngerono, ng’at ma ne tiyo e puodho norodhno gi mwandu mopondo, kendo gikanyono nofwenyo ni oyudo gima ber. Ang’o ma notimo bang’ mano? “Nikech mor ma ne en-go, nodhi mi ouso gik ma ne en-go duto kae to ong’iewo puodhono.” Mano puonjowa ang’o? Opuonjowa ni sama wayudo adiera mag Pinyruoth kendo wafwenyo bergi, wabedo gi siso kendo wachiwore gi chunywa duto mondo waket weche Pinyruodhno obed mokwongo e ngimawa. *

21, 22. Jogo ma riwo Pinyruodh Nyasaye lwedo nyiso e yo mane ni giketo Pinyruodhno obed mokwongo e ngimagi? Chiw ane ranyisi.

21 Jogo ma riwo Pinyruodh Nyasaye lwedo keto Pinyruodhno obed mokwongo e ngimagi, kendo ginyiso mano kokalo kuom timbegi, to ok mana wacho awacha gi dhok. Gitiyo gi ngimagi, nyalogi, kaachiel gi mwandugi e siro tij yalo wach Pinyruoth. Ji mang’eny osechiwore ahinya mondo giti ne Jehova gi thuologi duto. Ji duto mosetimo kamano oseneno e ngimagi giwegi ni adier, Jehova guedho jogo duto ma keto weche mag Pinyruoth obed mokwongo. Wane ane ranyisi mag joma ne oyudo gueth e kinde mosekalo.

22 Avery Bristow kod Lovenia chiege ne gin jokolpota (jopainia) ka ne higni mag 1920 dhi ka rumo, e piny Amerka yo milambo. Higni mang’eny bang’e, Lovenia nowacho kama: “An gi Avery jaoda wasebedo jopainia kuom higni mang’eny. En adier  ni kinde moko ofukewa ne nyalo two ma wakia kata kuma pes petrol kod chiemo ne dhi ae. Kata kamano, Jehova ne yawonwaga yo mi wayud kaka wakonyore. Ne wasiko mana ka wadhi nyime gi tij painia. Ne wayudoga gik mochuno e sa mowinjore.” Lovenia nowuoyo bende kuom chieng’ moro ma ne gionge pesa moromo kod chiemo. Noyudo gichiwore e gwenge mag Pensacola, Florida. Ka ne gidok e mtoka ma ne gidakie, ne gipo ka gineno bege ariyo madongo mopong’ gi chiemo mopogore opogore. E wi begego ne nitie otas moro matin mondik kama: “Waherou ahinya, e momiyo wakowonu gigi.—Wan jo Kanyakla ma Pensacola.” Koparo higni ma ne gitiyo ne Jehova kuom thuologi duto, Lovenia nowacho kama: “Jehova ok nyal jwang’owa ngang’. Ok onyal timo gimoro amora ma nyalo nyiso ni wageno kuome kayiem nono.”

23. Iwinjo nade e chunyi nikech adiera mag Pinyruoth ma iseyudo, to iikori timo ang’o?

23 Wang’eyo ni ok wanyal yalo wach maber e okang’ ma rom gi jowetewa nikech gik ma wakaloe opogore opogore. Kata kamano, waduto waneno ni Jehova odhialowa ahinya kuom miyowa thuolo makende mar yalo wach maber gi chunywa duto. (Kol. 3:23) Nikech waneno adiera mag Pinyruoth ma waseyudo kaka mwandu makende, waikore timo gimoro amora ma dwarore mondo wayal wach Pinyruoth e okang’ malach ka luwore gi nyalowa, kendo wan gi siso ahinya mar timo mano. Donge mano e gima in bende iikori timo?

24. Achiel kuom gik madongo ma Pinyruoth timo e ndalo mag gikogi en ang’o?

24 Kuom higni 100 gi wiye mosekalo, Ruoth osebedo ka chopo weche ma en owuon nowacho e Mathayo 24:14. Kendo osetimo mano ma ok ochuno ng’ato ang’ata mondo oyal wach maber. Jolupne oseweyo piny ma ji oheroreeni, kendo gisechiwore mondo giyal wach Pinyruoth ka gitimo mano gi chuny mohero. Wach maber ma giyalo e piny ngima en achiel kuom gik ma nyiso ni Yesu sani nitie kaka Ruoth ma osemi teko. Bende, yalo wach maberno en achiel kuom gik madongo ma Pinyruoth timo e ndalo mag gikogi.

^ par. 5 E Muma, seche moko itiyo gi “tho” e nyiso ni gimoro ng’eny kata ogundho.—Cha. 27:28; Mika 5:7.

^ par. 10 Buk matin ma ne iluongo ni To Whom the Work Is Entrusted, tiende ni Joma Omi Tij Lando Wach Pinyruoth ne olero kamae: “ Gaset mar The Golden Age itiyogo e timo kampen mar lando wach pinyruoth e ot ka ot. . . . Bang’ ka osenyis weg udi wach Pinyruoth, onego wenegi kopi mar The Golden Age, bed ni giyie mondo oornegiga gasede manyien kinde ka kinde kata ooyo.” Higni ma ne oluwo, ne ijiwo owete mondo ginyis ji chenro mar kwayo mondo ornegiga gasede mag The Golden Age kod The Watch Tower sama manyien owuok. Kochakore Februar 1, 1940, ne ojiw jotich Jehova mondo gimi ji gasedego kendo gichiw ripot mar gasede ma gichiwo.

^ par. 16 E kindeno, ka ne idwaro ket ng’ato obed jaduong’ kata jakwath, jo kanyakla ne goyo ombulu. Kuom mano, jo kanyakla ne nigi ratiro mar tamore yiero chwo ma ne kwedo tij lendo. Lokruok ma ne otim bang’e mar pwodho jodong-kanyakla ka luwore gi Ndiko ibiro wuoye e Sula mar 12 e bugni.

^ par. 20 Yesu nojiwo wachno kotiyo gi ngero machielo mar ja ohala ma jawuoth ma manyo kite mabeyo mag lulu. Sama oyudo lulu, ouso gik moko duto ma en-go kae to ong’iewo luluno. (Mat. 13:45, 46) Ngeche ariyogo puonjowa wach moro machielo bende: Ni wanyalo fwenyo adiera mag Pinyruoth e yore mopogore opogore. Nitie jomoko ma wanyalo wacho ni rodhno arodha gi adiera; jomoko to manye e ka giyude. Kata kamano, bed ni wayudo adiera e yo mane kata mane, waikore timo duto ma nyalore mondo waket Pinyruoth obed mokwongo e ngimawa.