Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SOMO MAR 13

Bilo gi Juok Richo

Bilo gi Juok Richo

Satan dwaro ni mondo itim timbe bilo. Ji mathoth golo misango ni kwere machon kata roho mondo gigeng’ hinyruok. Gitimo kamano nikech giluoro teko mag roho. Girwako tonde kata tigo mag bilo. Gimadho kata giwiro dendgi “yedhe” ma giparo ni nigi teko mag bilo. Jo moko pando e dala kata e lowo yedhe ma giparo ni biro ritogi. Moko nigi “yath” ma giparo ni biro konyogi e ohala, penj mag skul, kata kisera.

Rit maber chutho kuom Satan en bedo osiep Jehova. Jehova Nyasaye gi malaika mage nigi teko moloyo Satan gi jochiendene. (Jakobo 2:19; Fweny 12:9) Jehova gombo nyiso tekone mokonyogo osiepene​—jogo momakore kode chutho.​—2 Weche mag Ndalo 16:9.

Wach Nyasaye wacho ni: ‘Kik utim bilo.’ Jehova ok dwar timbe mag bilo gi juok nikech timbego nyalo miyo ibedi e teko mar ma Satan Jachien.​—Tim Jo-Lawi 19:26, NW.