Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 APENDIKS

Tieko Ywaruok Mabedoe e Weche Ohala

Tieko Ywaruok Mabedoe e Weche Ohala

E 1 Jo Korintho 6:1-8, jaote Paulo ne owuoyo kuom tim mar Jokristo donjo ni Jokristo wetegi e bura. Ne ok omor ni Jokristo moko e Korintho ne “dhi e bura nyim jo ma ok kare.” (Kwan matindo 1) Paulo ne onyiso gima omiyo Jokristo ok onego odonj ni Jokristo wetegi e od bura mag jopiny to kar timo mano onego gitiek ywaruok manyalo bedo e kindgi ka gitiyo gi chenro moket e kanyakla makonyo e tieko weche kaka mago. Wanon ane gima omiyo ne ochiw puonjni mokudh gi much Nyasaye kae to wane weche moko manok ma puonjni ok mul ahinya.

Kapo ni ywaruok moro owuokie gi Jakristo wadwa kuom wach ohala, mokwongo onego watem loso wachno kaluwore gi yore Jehova, ok yorewa wawegi. (Ngeche 14:12) Kaka Yesu ne onyiso, ber tieko wach mapiyo ka pok obedo wach maduong’. (Mathayo 5:23-26) Kata kamano, gima lit en ni, Jokristo moko donjo e ywaruok ahinya, ma giter wach ywaruokgi e od bura mag jopiny. Paulo ne owacho kama: “Urem kudonjoru kendu ng’ato gi ng’ato.” Nikech ang’o? Gima duong’ momiyo obedo kamano en ni bura ma kamago nyalo ketho nying’ maber mar kanyakla kod nying’ Nyasaye ma walamo. Kuom mano wakawo penjo ma Paulo ne ochiwo mapek: “Marang’o ok uyie mondo otimnu marach?”Kwan matindo 7.

Paulo bende ne owacho ni Nyasaye osemiyo kanyakla chenro maber mar tieko weche mang’eny mag ywaruok. Jodongo gin chwo ma Jokristo moseyudo rieko kuom ng’eyo adiera mag Ndiko, kendo Paulo wacho ni ‘giromo ng’ado weche owete’ kuom “weche mag pinyni.” (Kwan matindo 3-5) Yesu ne onyiso ni ywaruok mamulo ketho madongo, kaka ketho nying ng’ato kod mibadhi, onego olosi ka waluwo okenge adek: mokwongo, en temo loso wachno e kind jogo ma wachno mulo; mar ariyo, en kawo ng’at achiel kat aji ariyo, ka okang’ mokwongo ok okonyo; mar adek en tero wachno e kanyakla ma tiendeni  ir jodongo, ka okang’ mar ariyo ok okonyo.—Mathayo 18:15-17.

En adier ni jodongo ma Jokristo ok ochuno ni nyaka bed gi rieko e weche chik mag piny kata bedo jo ohala, kendo tijgi kaka jodongo ok onego obed mar chiwo paro kuom wechego. Ok giket chike madwarore mondo oluw e tieko ywaruok e kind owete nikech ohala. Kar mano, gitemo mondo gikony jogo duto ma wachno omulo mondo oti gi Ndiko kendo giwinjre tieko wachno gi kuwe. Kuom weche ma korgi tek, ginyalo yiero penjo jarit-alwora kata ofis mar Joneno mag Jehova e pinygi. Kata kamano, nitie weche moko ma puonj ma Paulo ne ochiwo ok mul ahinya. Gin weche kaka mage?

E weche moko, tero wach e od bura nyalo mana bedo luwo chenro moket gi chik e tieko wach moro e yor kuwe. Kuom ranyisi, inyalo ter wach e od bura nikech mano kende e yo minyalo tigo e ketho kend chuth, yudo ratiro mar dak gi nyathi, e ng’eyo pesa mibiro chul dhako kata dichwo bang’ ketho kend, yudo pesa mag insuarans, mondo ondik ng’ato kaka achiel kuom jogo ma onego ochul gi kambi mopodho, kod nyiso adier mar barua mondik manyiso kaka ibiro pog mwandu mag ng’at motho. Nitie kinde ma owadwa moro nyalo neno ni en bende dwarore oter wach e od bura mondo oritre ka odonjne. *

Ka burano ok tim gi chuny mar sigu, ok en kwedo puonj ma ne okudh gi much Nyasaye ma Paulo ne ochiwo. * Kata kamano, gima onego obed maduong’ ne Jakristo en miyo nying Jehova obed maler kod rito kuwe gi winjruok e kanyakla. Jolup Kristo ing’eyo mokwongo gi heragi, kendo ‘hera ok dwar mare kende.’1 Jo Korintho 13:4, 5; Johana 13:34, 35.

^ par. 2 E kinde manok ahinya, Jakristo moro nyalo timo richo maduong’ ne nyawadgi kaka nindo gi ng’ato gi thuon, goyo ng’ato, nego ng’ato, kata kuwo maduong’. E weche kaka mago, ok rach ka Jakristo otero wachno ka sirkal, kata bed ni timo kamano nyalo miyo odonjne ng’ato e od bura.

^ par. 3 Mondo iyud weche mamoko, ne Ohinga mar Jarito, ma Mach 15, 1997 (Swahili), ite mag 17-22, kod ma Oktoba 15, 1991 (Swahili), ite mag 25-28.