Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 APENDIXS

Yesu Kristo—Mesia ma ne Osingi

Yesu Kristo—Mesia ma ne Osingi

MONDO Jehova Nyasaye okony dhano fwenyo Mesia, ne otelo ni jonabi mang’eny e koro weche mawuoyo kuom nyuol mar Jawar ma ne osingi, tich ma ne odhi timo, kod tho mare.  Wechegi duto ma ne okor ei Muma ne otimore adier e ngima Yesu Kristo. Ne gitimore e wang’e mana kaka ne ondikgi. Kuom ranyisi, we wane moko kuom weche ma ne okor, ma wuoyo kuom gik ma ne onego otimore ka inyuolo Mesia, kaachiel gi ngimane kane podi en nyathi.

 Janabi Isaiah ne okoro wach ni Mesia ne onego wuogi e anyuola mar Ruoth Daudi. (Isaiah 9:7) Kuom adier, Yesu ne onyuol e anyuola mar Daudi.—Mathayo 1:1, 6-17.

Mika, janabi machielo mar Nyasaye, ne okoro ni nyathini gikone ne dhi bedo ruoth, kendo ni ne idhi nyuole e “Beth-lehem Efratha.” (Mika 5:2) E kinde ma ne inyuolo Yesu, ne nitie mier ariyo ei Israel ma ne iluongo ni Bethlehem. Achiel kuomgi ne chiegni gi Nazareth yo masawa, to machielo ne ni machiegni gi Jerusalem e piny Juda. Bethlehem ma ne chiegni gi Jerusalem ne iluongo chon ni Efratha. Yesu ne onyuol e dalano mana kaka ne okor!—Mathayo 2:1.

Wach machielo ma ne okor ne wacho ni Wuod Nyasaye ne idhi ‘luongi koa Misri.’ Ne oter Yesu Misri ka podi en nyathi. Ne oduoke bang’ tho Herode, kendo mano ne ochopo wach ma ne janabi okoro.—Hosea 11:1; Mathayo 2:15.

E ite mar 200, ndiko ma ochan e bwo ka mawacho ni “Ndiko Ma Ne Okoro Wachno,” oting’o weche mang’eny e wi Mesia. Pim ane wechegi, kod ndiko ma ochan e bwo ka mawacho ni “Kaka Wachno ne Ochopo.” Timo kamano biro tego yie mari kuom adiera manie Wach Nyasaye.

Seche ma inono ndikogi, ng’e malong’o ni moko kuom ndiko ma ne okorgi, ne ondiki higini mokalo gana achiel ka podi ok ne onyuol Yesu. Yesu ne owacho kama: “Weche duto ma nondik kuoma e Chik mar Musa, gi Jonabi, gi Zaburi nyaka chopi.” (Luka 24:44) Mana kaka inyalo neno ei Muma mari in iwuon, ne gitimore—kaka ne okor!