Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 18

Batiso kod Bedo gi Winjruok e Kindi gi Nyasaye

Batiso kod Bedo gi Winjruok e Kindi gi Nyasaye
  • Batiso mar Jokristo itimo e yo mane?

  • Gin gik mage madwarore mondo itim ka pok obatisi?

  • Ng’ato chiwore ni Nyasaye e yo mane?

  • Gima duong’ momiyo ibatiso ng’ato en ang’o?

1. Ang’o momiyo Ja-Ethiopia moro ne okwayo ni mondo obatise?

“NE! PI E; ang’o ma disind batisa? ” Penjono ne openj gi Ja-Ethiopia moro higini madirom 2,000 mosekalo. Jakristo miluongo ni Filipo ne ofwenyo ne jalo e yo ma  ratiro ni Yesu e Mesia ma ne okor wachne. Nikech wach ma ne opuonjore kowuok e ndiko ne odonjo ei chunye, Ja-Ethiopiano ne oneno ni nyaka otim kaluwore gi gima ne opuonjoreno. Ne onyiso ni odwaro mondo obatise!—Tich Joote 8:26-36.

2. Ang’o momiyo batiso en gima onego ipar ahinya?

2 Ka isebedo ka inono adimba sula motelo mag bugni kod achiel kuom Joneno mag Jehova, inyalo gombo penjo niya, ‘Ang’o ma sinda mondo kik batisa? ’ Nyaka sani, isepuonjori kuom gima Muma singo e wi ngima mochwere e Paradis. (Luka 23:43; Fweny 21:3, 4) Isepuonjori bende e wi chal mar jo motho kod geno mar chier. (Eklesiastes 9:5; Johana 5:28, 29) Nyalo bedo ni isebedo ka ichokori gi Joneno mag Jehova, kendo iseneno in iwuon kaka giluwo din mar adier. (Johana 13:35) Maloyo mano, nyalo bedo ni in bende isechako bedo gi winjruok e kindi gi Jehova Nyasaye.

3. (a) En chik mane ma Yesu ne omiyo jolupne? (b) Batiso mar pi itimo e yo mane?

3 Ere kaka inyalo nyiso ni idwaro tiyo ni Nyasaye? Yesu ne onyiso jolupne niya: ‘Dhiuru utim ogendini duto jopuonjrena, kubatisogi.’ (Mathayo 28:19) Yesu owuon ne oketo ranyisi ka en bende ne obatise ei pi. Ne ok okirne pi, kendo ne ok oolne aola pi e wiye. (Mathayo 3:16) “Batiso” en wach mowuok e dho Grik ma tiende en “nyumo.” Kuom mano, tiend batiso mar Jokristo en nyumo chuth, kata luto ei pi.

4. Batiso mar pi en gima nyiso ang’o?

4 Jogo duto madwaro bedo gi winjruok e kindgi gi Jehova Nyasaye nyaka batisi ei pi. Batiso nyiso ayanga ni in-gi gombo mar tiyo ni Nyasaye. En gima nyiso ni imor gi timo dwaro mar Jehova. (Zaburi 40:7, 8) Kata kamano, mondo obatisi, nitie gik moko ma nyaka itim.

 NG’EYO KOD YIE GIN GIK MADWARORE

5 Isechako timo gima dwarore mokwongo. E yo mane? E yor medo puonjruok mondo ing’e Jehova Nyasaye gi Yesu Kristo. Nyalo bedo ni itimo mae kokalo kuom chenro maber mar puonjruok Muma. (Johana 17:3) Kata kamano, pod nitie gik mang’eny monego ipuonjri. Jokristo gin jogo madwaro mondo ‘ging’e chutho gima Nyasaye dwaro.’ (Jo Kolosai 1:9) Dhiyo e chokruok mag Joneno mag Jehova biro konyi ahinya e timo mano. Dhiyo e chokruoge kaka mago en gima dwarore ahinya. (Jo Hibrania 10:24, 25) Ka idhi e chokruogego kinde duto, ibiro yudo kony e medo ng’eyo Nyasaye.

Bedo gi ng’eyo makare kuom Wach Nyasaye en gima dwarore ahinya eka mondo obatisi

6. Onego ibed gi ng’eyo mar Muma e okang’ maromo nade eka mondo obatisi?

6 En adier ni ok ochuno ni nyaka ing’e gik moko duto manie Muma eka mondo obatisi. Ja-Ethiopia cha ne nikod ng’eyo moro matin, kata kamano ne dwarore mondo okonye winjo kuonde moko e Ndiko e yo maber. (Tich Joote 8:30, 31) Kamano bende, nitie gik mang’eny monego ipuonjri. Kuom adier, onge chieng’ mibiro weyo ma ok ipuonjri e wi Nyasaye. (Eklesiastes 3:11) Kata kamano, ka podi ok obatisi, dwarore mondo ing’e, kendo iyie gi puonj moko mag Muma. (Jo Hibrania 5:12) Kuom ranyisi, puonjgo gin kaka adiera e wi chal mar jo motho, kod ber mar nying Nyasaye kaachiel gi Pinyruodhe.

7. Puonjruok Muma onego omi itim ang’o?

7 Kata kamano, bedo gi ng’eyo kende ok oromo, nikech ng’at “ma onge yie ok nyal bet malong’o ni Nyasaye.” (Jo Hibrania 11:6) Muma nyisowa ni, e kinde ma jomoko e dala mar Korintho machon ne owinjo wach ma Jokristo ne puonjo, ne ‘giyie, kendo nobatisgi.’ (Tich Joote 18:8)  E yo machalo gi mano, puonjruok Muma onego omi iyie ni kuom adier Muma en Wach Nyasaye. Puonjruok Muma onego okonyi mondo ibed gi yie e teko mar misango mar Yesu kaka rawar, kaachiel kod gigo ma Nyasaye osingo.—Joshua 23:14; Tich Joote 4:12; 2 Timotheo 3:16, 17.

NYISO JOMOKO ADIERA MAG MUMA

8. Ang’o mabiro miyo ibed gi gombo mar nyiso jomoko gigo ma isepuonjori?

8 Kaka yie medo dongo ei chunyi, ibiro nwang’o ni ok yot mondo iling’ gi weche ma isepuonjori manie chunyi. (Yeremia 20:9) Ibiro bedo gi gombo e chunyi mar nyiso jomoko wach Nyasaye kod dwaro mage.—2 Jo Korintho 4:13.

Yie onego otegi mondo inyis jomoko gik ma isepuonjori

9, 10. (a) Gin jo mage minyalo chako wuoyogo e wi adiera mag Muma? (b) Ang’o ma onego itim ka idwaro mondo idonj e chenro mar tij lendo ma Joneno mag Jehova timo?

9 Inyalo chako nyiso jomoko adiera manie Muma ka iwuoyo gi wedeni, osiepeni, joma odak machiegni kodi, kaachiel gi joma itiyogo. Bang’e, inyalo bedo gi dwaro mar donjo e chenro mar tij lendo ma Joneno mag Jehova timo. Ka kindeno ochopo, bed thuolo e wuoyo kod Janeno mapuonji Muma. Ka nenore ratiro ni koro iromo dhi e tij lendo mitimo ayanga, ibiro timni chenro kaachiel gi jal mapuonji Muma mondo omi urom gi jodong kanyakla ariyo.

10 Timo mano biro miyi thuolo mar ng’eyo e yo maber moko kuom jodongo mag kanyakla mar Jokristo, matiyo tij rito rombe Nyasaye. (Tich Joote 20:28; 1 Petro 5:2, 3) Ka jodongo ariyogi onwang’o ni in kod ng’eyo malong’o e wi puonj madwarore mag Muma, ni idak e ngima manyiso ni iluwo chike Nyasaye, kendo ni kuom adier idwaro mondo ibed achiel kuom Joneno mag Jehova, gibiro nyisi ni koro inyalo timo tij lendo e lela kaka jaland wach maber ma podi ok obatisi.

11. Gin lokruok mage ma nyalo dwarore mondo jomoko otim ka podi ok oyie negi timo tij lendo ayanga?

 11 Jodongo ariyogi bende nyalo nwang’o ni podi dwarore mondo ilok timbeni kaachiel gi yore moko e ngimani ka podi ok oyieni mondo iti tij lendo e lela. Magi nyalo ting’o timbeni moko ma osebedo ka opondo ne jomoko. Kuom mano, ka podi ok ikwayo ni idwaro bedo jalendo ma podi ok obatisi, nyaka iwe richo madongo, kaka timbe mag chode, mer, kod tiyo gi yedhe ma mero ji.—1 Jo Korintho 6:9, 10; Jo Galatia 5:19-21.

LOKO CHUNY KOD LUWO NGIMA MANYIEN

12. Ang’o momiyo loko chuny en gima dwarore?

12 Nitie gik mamoko monego itim ka podi ok oyieni mondo obatisi. Jaote Paulo ne owacho kama: “Lokuru chunyu, kendo lokreuru ni Nyasaye, mondo richou owany.” (Tich Joote 3:19) Loko chuny en neno lit nikech gima rach ma wasetimo. Loko chuny en gima dwarore ahinya ka ng’ato osebedo ka odak e ngima mar anjawo. Kata kamano, ng’at ma osebedo ka odak e ngima ma ok opong’ gi anjawo bende nyaka lok chunye. Nikech ang’o? En nikech dhano duto gin joricho, kendo onego gikwa Nyasaye ng’wono. (Jo-Rumi 3:23; 5:12) Kane podi ok ipuonjri Muma, ne ok ing’eyo gima dwaro mar Nyasaye en. Be nyalo bedo ni ne idak kaluwore kod dwaro mare chutho? Kuom mano, loko chuny en gima dwarore.

13. Luwo ngima manyien tiende ang’o?

13 Bang’ loko chuny, ng’ato nyaka ‘lokore ni Nyasaye,’ kata luwo ngima manyien. Nitie gik ma nyaka itim maloyo nyiso lit ei chunyi kende. Nyaka ikwed yor ngimani machon, kendo nyaka ing’ad ei chunyi ni chakre sani ka dhi nyime, idwaro timo gik mabeyo. Loko chuny kod luwo ngima manyien gin gik ma nyaka itim ka podi ok obatisi.

 NYISO CHIWRUOK MARI

14. En ang’o madwarore ahinya mondo itim ka podi ok obatisi?

14 Nitie gima chielo madwarore ahinya mondo itim ka podi ok obatisi. Nyaka ichiwri ni Jehova Nyasaye.

Be isenyiso chiwruok mari ni Nyasaye e lamo matut?

15, 16. Tiend chiwruok mari ni Nyasaye en ang’o, to ang’o mamiyo ng’ato timo chiwruokno?

15 Seche ma inyiso chiwruok mari ni Jehova Nyasaye e lamo matut, isingorine ni en kende ema ibiro lame, kendo tiyone nyaka chieng’. (Rapar mar Chik 6:15) Kata kamano, ang’o momiyo ng’ato nyalo dwaro mondo obed misumba Nyasaye? Mondo wayud dwoko mar penjono we wati gi ranyisini: Wawach ni ng’ato dwaro nyuomo nyako. Kaka omedo ng’eye kendo nwang’o ni en kod kido mabeyo, e kaka omedo here. Bang’ kinde, obiro nwang’o ni gima odong’ en mana kwaye mondo obed chiege. Kuom adier, kendo nyakono en gima biro kelo ting’ momedore. Kata kamano, hera biro miyo okend nyakono.

16 Ka iseng’eyo Jehova, kendo ka ihere, chunyi biro dwaro mondo itine ma onge gima dwoki chien, kendo ok ibi keto kwan mar ndalo ma ibiro tiyone. Ng’ato ang’ata madwaro luwo Wuod Nyasaye, Yesu Kristo, nyaka ‘kwedre owuon.’ (Mariko 8:34) Wakwedore wan wawegi ka ok wami gombo magwa, kata dwaro magwa mondo ogeng’wa luwo chike Nyasaye gi chunywa duto. Kuom mano, ka podi ok obatisi, timo dwaro mar Jehova Nyasaye nyaka bed gima duong’ ahinya e ngimani.—1 Petro 4:2.

LOYO LUORO MAR DOK CHIEN

17. Jomoko nyalo weyo ma ok gichiwore ni Nyasaye nikech ang’o?

17 Jomoko neno ni ok ginyal chiwore ni Jehova nikech giluor ni mano en ondamo maduong’ ahinya. Gineno ni Nyasaye nyalo kumogi ka gitimo richo bang’ bedo Jokristo ma osetimo chiwruok. Nikech bedo maluor ni ginyalo  dok chien ma gibed joketho e nyim Jehova, giparo ni ber mondo kik gichiwore mar tiyone.

18. Ang’o ma biro miyo ibed gi gombo mar chiwruok ni Jehova?

18 Kaka imedo puonjori hero Jehova, ibiro bedo gi gombo mar chiwruok mondo itine, kendo ibiro temo kaka inyalo mondo idag e ngima manyiso chiwruokno. (Eklesiastes 5:4) Bang’ nyiso chiwruok mari ni Nyasaye e lamo, kuom adier ibiro bedo gi dwaro mar wuotho “mowinjore ni Ruoth, kendo bet ma long’one chuth e tich mabeyo duto.” (Jo Kolosai 1:10) Nikech hera mari kuom Nyasaye, ok ibi neno ni timo dwaro mare en gima tek. Kuom adier, ibiro yie gi jaote Johana ma ne ondiko kama: “Nimar hero Nyasaye en mako chikne, to chikne ok tek.”—1 Johana 5:3.

19. Ang’o momiyo ok onego iluor chiwori ni Nyasaye?

 19 Ok ochuno ni nyaka ibed ng’at makare chuth eka mondo ichiwri ni Jehova. Jehova ong’eyo kuonde ma iremie, kendo ok orito ni mondo itim gik ma ok inyal timo. (Zaburi 103:14) Odwaro ni mondo idag kaluwore gi chiwruok mari, kendo obiro miyi kony e timo kamano. (Isaiah 41:10) Inyalo bedo gi adier ni ka iketo geno mari kuom Jehova gi chunyi duto, “nomi yoreni bedo mochikore tir.”—Ngeche 3:5, 6.

 NYISO CHIWRUOKNI E BATISO

20. Ang’o momiyo chiwruok mari ni Jehova ok sik ka en gima opondo?

20 Paro e yo matut kuom gik ma wase puonjore nyalo miyo ichiwri ni Jehova e lamo. Ng’ato ang’ata ma ohero Nyasaye kuom adier, nyaka ‘hul gi dhoge, mondo orese.’ (Jo-Rumi 10:10) Ere kaka inyalo timo mano?

Tiend batiso en tho e yor ngimawa machon, kendo bedo mangima mondo watim dwaro mar Nyasaye

21, 22. Inyalo ‘hulo ayanga’ nade yie ma in-go?

21 Inyalo wuoyo gi jarit matayo e kanyakla mari, mondo inyise ni idwaro mondo obatisi. Obiro loso chenro mondo jodongo moko owuo kodi e wi penjo moko madwarore mag Muma. Ka jodongogo oyie ni inyalo batisi, gibiro nyisi ni batiso mari nyalo timore e thuolo maluwe. * Nitie twak mawuoyo e wi tiend batiso ma ihinyo golo e thuolo kaka mago. Bang’e, jagol twak kwayo jogo duto ma onego obatisi mondo ‘ohul gi dhogi’ yie margi.

22 Batiso e gima nyiso ayanga ni koro in ng’at ma osechiwore ni Nyasaye, kendo ni koro in achiel kuom Joneno mag Jehova. Joma ibatiso nyaka nyum ei pi mondo ginyis ayanga ni gisechiwore ni Jehova.

TIEND BATISO MARI

23. Batiso “e nying Wuoro gi Wuowi gi Roho Maler” tiende ang’o?

23 Yesu nowacho ni, jopuonjrene ne idhi batisi “e nying Wuoro gi Wuowi gi Roho Maler.” (Mathayo 28:19) Tiend mae en ni ng’at ma idhi batisi bedo gi ng’eyo maler kuom migawo mar telo ma Jehova Nyasaye kod Yesu Kristo ni godo. (Zaburi 83:18; Mathayo 28:18) Ong’eyo bende tij roho maler mar Nyasaye.—Jo Galatia 5:22, 23; 2 Petro 1:21.

24, 25. (a) Batiso en ranyisi mar ang’o? (b) En penjo mane ma dwaro dwoko?

24 Kata kamano, batiso ok en mana lwokruok ei pi. En  ranyisi mar gima ber ahinya. Ling’o ei pi en ranyisi ni koro isetho kaluwore gi yor ngimani machon. Ka oting’i malo wuok ei pi, mano en ranyisi ni koro ingima mondo itim dwaro mar Nyasaye. Onego ing’e bende ni chiwruok mari en gima itimo ni Jehova Nyasaye owuon, to ok ni tich moro, ok ni dhano moro, kata riwruok moro. Chiwruok mari ni Nyasaye kod batiso mari, gin chakruok mar bedo gi osiep machiegni ahinya gi Nyasaye—ee, bedo gi winjruok maber ahinya kode.—Zaburi 25:14.

25 Batiso ok onyiso ni koro ibiro yudo warruok maonge kiawa. Jaote Paulo ne ondiko kama: “Losuru warruok maru gi luoro kod kibaji.” (Jo Filipi 2:12) Batiso en mana chakruok. Penjo en ni, Ere kaka wanyalo ritore kata siko e hera mar Nyasaye? Sula mogik biro chiwo dwoko.

^ par. 21 Batiso itimo kinde duto ma Joneno mag Jehova nikod chokruoge madongo.