Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 KARE MAR 8

Sama Masira Oyudou

Sama Masira Oyudou

“Un gi mor maduong’ kata obedo ni gie sani nyaka usandru kuom kinde manok e tembe mopogore opogore.”—1 Petro 1:6

Kata bed mana ni utemo matek nade mondo ubed gi kend kata ngima mar joot ma nigi mor, nitie gik ma nyalo timorenu apoya mi mau mor. (Eklesiastes 9:11) Nyasaye jachiwonwa kony sama wan e bwo masiche. Ka utiyo gi puonj ma yudore e Ndiko ma luwogi, joodu duto nyalo nyagore kata mana gi masiche madongo ahinya.

 1 GENURU KUOM JEHOVA

GIMA MUMA WACHO: ‘Keturu parruoku duto kuome, nikech odewou.’ (1 Petro 5:7) Kinde duto ng’euru ni ok onego uket ketho kuom Nyasaye nikech tembe ma yudou. (Jakobo 1:13) Kaka umedo sudo machiegni gi Nyasaye, obiro konyou gi yo maber moloyo mar nyagruok. (Isaiah 41:10) “Goluru weche me i chunyu e nyime.”—Zaburi 62:8.

Somo kendo puonjruok Muma pile ka pile bende biro hoyou. Mano biro konyou neno kaka Jehova “hoyowa e masichewa duto.” (2 Jo-Korintho 1:3, 4; Jo-Rumi 15:4) Osingo ni obiro miyou “kuwe mar Nyasaye ma loyo ng’eyo duto.”—Jo-Filipi 4:6, 7, 13.

GIK MUNYALO TIMO:

  • Kwauru Jehova e lamo mondo omiu kuwe e chunyu kendo ubed gi paro mowinjore

  • Nonuru yore duto mag nyagruok kae to uyier ma biro konyou maber moloyo

2 RITRI IWUON KAACHIEL GI JOODU

GIMA MUMA WACHO: “Ng’a materore mos oyudo ng’eyo kit weche; kendo ng’a mariek ochiko ite mondo ong’e kit weche.” (Ngeche 18:15) Tim nonro mondo ibed gadier kuom weche duto. Tem ng’eyo dwaro mar ng’ato ka ng’ato e odi. Wuo kodgi. Chiknegi iti.—Ngeche 20:5.

To nade kapo ni achiel kuom joodi otho? Kik iluor nyiso lit ma in-go e chunyi. Ng’e ni kata mana Yesu ‘pi wang’e ne ochuer.’ (Johana 11:35; Eklesiastes 3:4) Yueyo kod nindo moromo bende en gima konyo ahinya. (Mariko 6:31) Mano biro konyi nyagori maber gi masirano.

GIK MUNYALO TIMO:

  • Ka pod weche beyo, beduru joma ohero wuoyo kaka joot. Eka ka sama masira oyudou, joodi biro bedo thuolo mar wuoyo kodi

  • Wuo gi jomamoko mosegakalo e masira kaka moyudou

 3 KWA JOMAMOKO KONY MA DWARORE

GIMA MUMA WACHO: “Osiep ng’ato ohere ndalo duto; kendo omin ng’ato nonyuole mondo okonye chieng’ chandruok.” (Ngeche 17:17) Osiepeni nyalo dwaro konyi, to seche moko ok ging’eyo ni en kony mane midwaro. Kik iluor nyisogi gima diher ni gitimni ahinya. (Ngeche 12:25) Bende, many kony kuom jogo ma olony gi Muma mondo ing’e kaka inyalo tiyo gi puonj manie Muma. Paro ma gibiro chiwoni koa e Muma biro konyi.—Jakobo 5:14.

Riwruok kanyachiel pile gi jogo ma nyiso yie gadier kuom Nyasaye kendo mogeno singo mage, biro miyi jip ma dwarore. Jiwo jomamoko bende biro miyo iyud hoch ahinya. Wuo kodgi kuom yie ma in-go kuom Jehova kaachiel gi singo mage. Bed modich e tij konyo jomamoko manie chandruok, kendo kik ipogri kendi kuom jogo moheri kendo ma dewi.—Ngeche 18:1; 1 Jo-Korintho 15:58.

GIK MUNYALO TIMO:

  • Wuo gi osiepni migeno ahinya mondo okonyi

  • Wach moriere chandruok ma in-go kod kaka diher ni okonyi