Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 KARE MOKWONGO

Genuru Nyasaye Mondo Udag Mamor e Kend Maru

Genuru Nyasaye Mondo Udag Mamor e Kend Maru

“Ng’at ma nochueyogi a chakruok, nochueyogi dichwo gi dhako.” —Mathayo 19:4

Jehova * Nyasaye e ma noriwo kend mokwongo. Muma wachonwa ni kane osechweyo dhako mokwongo, “nokele ir dichwo.” Adam ne mor sidang’ mowacho kama: “Ma e chogo mar chokega, ringruok mar ringra.” (Chakruok 2:22, 23) Jehova pod dwaro ni joma okendore odag gi mor.

Sama eka udonjo e kend, unyalo paro ni gik moko duto biro dhinu maber chuth. Kata kamano, adiera en ni kata mana dichwo gi dhako moherore ahinya, pod biro bedo gi chandruoge moko. (1 Jo-Korintho 7:28) E bugni, ubiro yudo puonj mag Muma ma ka utiyogo, to kend maru kod ngimau mar joot biro bedo mamor.—Zaburi 19:8-11.

 1 IKRI KAWO TING’ MA JEHOVA OMIYI

GIMA MUMA WACHO: Dichwo e wi joode.—Jo-Efeso 5:23.

Ka in dichwo, Jehova dwaro ni irit chiegi e yo ma nyiso ni idewe ahinya. (1 Petro 3:7) Ne ochueyo dhako kaka jakony mowinjoreni, kendo odwaro ni itimne gik moko e yo ma nyiso luor kod hera. (Chakruok 2:18) Onego iher chiegi ahinya, kendo iikri keto dwarone motelo ne magi iwuon.—Jo-Efeso 5:25-29.

Ka in dhako, Jehova dwaro ni imi chwori luor matut, kendo ikonye chopo ting’ ma en-go. (1 Jo-Korintho 11:3; Jo-Efeso 5:33) Riw lwedo paro mong’ado kendo konye chopo gigo gi chunyi duto. (Jo-Kolosai 3:18) Ka itimo kamano, ibiro bedo ng’at maber e wang’ chwori kendo e wang’ Jehova.—1 Petro 3:1-6.

GIK MUNYALO TIMO:

  • Penj ane jaodi kaka inyalo medo bedo dichwo kata dhako maber moloyo. Chik iti adimba, kae to itim gigo ma nyaloreni mondo itim dongruok

  • Nyis chuny mar horuok. Ng’eyo kaka ng’ato nyalo miyo nyawadgi obed mamor en gima biro kawo kinde

2 NYIS GADIER NI IDEWO PARO MANIE CHUNY JAODI

GIMA MUMA WACHO: Onego idwar gik ma kelo ne jaodi ber. (Jo-Filipi 2:3, 4) Tim ne jaodi gik ma nyiso ni igene ahinya, king’eyo ni Jehova dwaro ni jotichne obed “mamuol gi ji duto.” (2 Timotheo 2:24) ‘Wach ma chwowo chuny ji en kaka ligangla, to weche mag joma riek kelo ngima.’ Omiyo, par adimba weche midwaro tiyogo ka pok iwuoyo. (Ngeche 12:18) Roho mar Jehova biro konyi wuoyo e yo mang’won kendo gi hera.—Jo-Galatia 5:22, 23; Jo-Kolosai 4:6.

GIK MUNYALO TIMO:

  • Lam kikwayo Nyasaye mondo okonyi bedo gi chuny mokuwe. Bende, ikri rwako pach jaodi ka pok uwuoyo e wi weche ma korgi tek

  • Par matut kuom gima idwaro wacho kod kaka ibiro wache

 3 BEDURU E ACHIEL E PARO

GIMA MUMA WACHO: Sama udonjo e kend, ubedo “ringruok achiel” gi jaodi. (Mathayo 19:5) Kata kamano, pod un ji ariyo kendo unyalo bedo gi paro mopogore e wi wach moro. Omiyo, onego upuonjru bedo e achiel e paro. (Jo-Filipi 2:2) Bedo gi winjruok achiel en gima dwarore sama ung’ado paro. Muma wacho niya: ‘Ng’ado rieko miyo tije duto timre.’ (Ngeche 20:18) Weuru mondo puonj mag Muma otau sama ung’ado paro kanyachiel e wi weche mapek.—Ngeche 8:32, 33.

GIK MUNYALO TIMO:

  • Nyis jaodi kaka iwinjo e chunyi kuom wach moro, to ok mana gik ming’eyo kuom wachno

  • Wuo gi jaodi ka pok ichano timo wach moro

^ par. 4 Muma nyiso ni Jehova e nying Nyasaye.