Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 KARE MAR 7

Kaka Unyalo Puonjo Nyithindu

Kaka Unyalo Puonjo Nyithindu

“To wechegi machikoi tinende, ginibedi kuom chunyi; nipuonjgi nyithindi gi kinda.”—Rapar mar Chik 6:6, 7

Kane Jehova ochako chenro mar kend, nomiyo jonyuol ting’ mar rito nyithindo. (Jo-Kolosai 3:20) Omiyo, en ting’ maru kaka jonyuol tiego nyathiu mondo oher Jehova mi chop kama nobed ng’at maduong’ mong’eyo kawo ting’ne e yo makare. (2 Timotheo 1:5; 3:15) Bende, onego ing’e weche manie chuny wuodi kata nyari. Kuom adier, ranyisi miketo en gima biro konyo ahinya. Ka ukwongo rwako Wach Jehova e chunyu uwegi, mano biro konyou puonjo nyithindu e yo maber moloyo.—Zaburi 40:8.

 1 BEDURU THUOLO MONDO NYITHINDU OWUO KODU MAYOT

GIMA MUMA WACHO: “Bed ng’at ma winjo wach piyo, ma terore mos kuom wuoyo.” (Jakobo 1:19) Kaka jonyuol, duher mondo nyithindu obed thuolo kodu kendo giwuo kodu mayot. Onego ging’e ni uikoru winjogi sama gidwaro wuoyo kodu. Beduru joma ohero kuwe mondo nyithindu owach weche manie chunygi ka gin thuolo. (Jakobo 3:18) Ka giparo ni ubiro bedo mager kodgi kata lwerogi, ok gibi nyisou weche duto manie chunygi. Horeuru mos gi nyithindu kendo kinde duto timnegiuru gik ma nyiso ni uherogi.—Mathayo 3:17; 1 Jo-Korintho 8:1.

GIK MUNYALO TIMO:

  • Miuru nyithindu thuolo mar wuoyo kodu

  • Beduru joma wuoyo gi nyithindu kinde mang’eny, ok mana sama nitie chandruok moro

2 TEM NG’EYO TIEND GIK MA GIWACHO

GIMA MUMA WACHO: “Piny nodhi maber kod ng’at mawinjo.” (Ngeche 16:20) Nitie seche ma weche ma nyathini wacho kende ok bi nyisi kaka owinjo gadier e chunye. Omiyo, ti gi rieko mondo item ng’eyo tiend weche ma a e dhoge. Kinde mang’eny, joma tindo ohero jimbo weche, kata weche moko nyalo pusore apusa koa e dhogi. “Ng’a maduoko wach ka pok owinjo en ng’a mofuwo.” (Ngeche 18:13) Kik ibed gi mirima piyo.—Ngeche 19:11.

GIK MUNYALO TIMO:

  • Sama nyathiu wuoyo, temuru ahinya kik ung’ade kata choge, kata bed mana ni owacho ang’o

  • Temuru ane paro kaka ne uneno gik moko e ndalo ma ne urom kode, kod gik ma ne nenorenu ni dongo e ngimau

 3 NYISURU NI URIWORU E PARO ACHIEL

GIMA MUMA WACHO: “Wuoda, winj weche ma wuoru opuonji, kendo kik iwe timo kaka meru opuonji.” (Ngeche 1:8) Jehova osemiyo wuoro gi miyo ting’ mar bedo gi teko e wi nyithindgi. Nyaka upuonj nyithindu winjou kendo miyou luor. (Jo-Efeso 6:1-3) Nyithindo nyalo fwenyo sama jonyuolgi ok ni ‘e achiel chutho e paro.’ (1 Jo-Korintho 1:10) Sama un gi pogruok e paro, temuru ahinya mondo mano kik utim kamano e nyim nyithindu nikech mano nyalo miyo kik gimiu luor.

GIK MUNYALO TIMO:

  • Wuouru mondo uwinjru kaka ubiro rieyo nyithindu

  • Ka in gi paro mopogore gi jaodi kuom wach tiego nyithindu, tem winjo paro ma jaodi nigo

 4 BEDURU GI CHENRO MABER

GIMA MUMA WACHO: ‘Puonj nyathi mondo oluw yo mowinjorene.’ (Ngeche 22:6) Mondo nyithindu obed joma otiegore maber, mano ok bi timore atima kende. Onego ubed gi chenro maber mar tiegogi, moriwo nyaka rieyogi. (Zaburi 127:4; Ngeche 29:17) Rieyo nyathi ok en mana kumogi kende, to bende oriwo konyo nyithindu ng’eyo gimomiyo uketo chike kata tong’ moko. (Ngeche 28:7) Bende, puonjgiuru hero Wach Jehova kendo ng’eyo tiend puonj man e iye. (Zaburi 1:2) Mano biro konyogi bedo gi nyalo mar pogo ber gi rach.—Jo-Hibrania 5:14.

GIK MUNYALO TIMO:

  • Temuru konyo nyithindu ong’e ni Nyasaye en Ng’ato adier ma ginyalo geno

  • Konygi fwenyo timbe mochido kaka ma yudore e yore ma ji tudorego e Intanet kod kaka ginyalo tang’ gi gigo. Puonjgi ng’eyo kaka ginyalo tang’ gi joma dwaro rwakogi e timbe mag terruok

“Puonj nyathi mondo oluw yo mowinjore”