Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 KARE MAR 3

Kaka Unyalo Loso Weche ma Chandou

Kaka Unyalo Loso Weche ma Chandou

“Beduru gi hera matut e kindu, nikech hera umo richo mogundho.”—1 Petro 4:8

Sama eka uchako ngima gi jaodi, nitie chandruoge mopogore opogore ma ubiro yudo. Chandruogego nyalo betie nikech uneno gik moko e yo mopogore, kaka uwinjo e chunyu opogore, kendo utimo gik moko mopogore nikech ne upon e yo mopogore. Bende, chandruoge nyalo betie nikech jomamoko kata nikech gik ma timore apoya.

Ji ok ohero chomre tir gi wach ma chandogi, kata kamano Muma nyisowa ni wachomre kodgi tir. (Mathayo 5:23, 24) Ka utiyo gi puonj mag Muma, ubiro yudo paro mabeyo ahinya ma nyalo konyou.

 1 WUOURU KUOM WACH MA CHANDOU

GIMA MUMA WACHO: ‘Gik moko nigi ndalogi. Nitie chieng’ ling’ kod chieng’ wuoyo.’ (Eklesiastes 3:1, 7) Temuru tiyo gi thuolo moromo mondo uwuo kuom wach ma chandou. Bed thuolo nyiso jaodi kaka iwinjo gadier ei chunyi kod paro ma in-go e wi wachno. Kinde duto ‘wachuru adiera’ e kindu. (Jo-Efeso 4:25) Kata ka iyi owang’ manade, tang’uru kik ugoru. Dwoko mamuol nyalo miyo mbaka e wi wach moro matin kik lokre dhawo.—Ngeche 15:4; 26:20.

Kata ka ok iyie gi wach moro, tem bedo gi weche mang’won, kendo med nyiso jaodi hera kod luor. (Jo-Kolosai 4:6) Temuru loso ywaruok me kindu mapiyo kaka nyalore, kendo kik uwe wuoyo e kindu.—Jo-Efeso 4:26.

GIK MUNYALO TIMO:

  • Keturu tenge sa mowinjore mar wuoyo e wi wach ma chandou

  • Sama nyawadu wuoyo, chik iti kendo kik ing’ade. In bende ibiro yudo thuoloni mar wuoyo

 2 CHIK ITI KENDO TEM NG’EYO KOR WACH MA CHANDOU

GIMA MUMA WACHO: ‘Beduru mamor gi ng’ato ka ng’ato. Kuom wach miyo jomamoko duong’, beduru motelo.’ (Jo-Rumi 12:10) Kaka ichiko iti sama nyawadu wuoyo en gima duong’ ahinya. Tem ng’eyo tiend gima nyawadu wacho kinyiso ni ‘ikeche kendo ibolri.’ (1 Petro 3:8; Jakobo 1:19) Kik iwuondri awuonda ni ichiko iti. Ka nyalore, we gima itimo mondo ichik iti chuth sama jaodi wuoyo kodi, kata kwaye kabe unyalo wuoyo e wi wachno bang’e. Ka ikawo jaodi kaka ng’at mutimogo gik moko kanyachiel to ok kaka ng’at ma upiemgo, ‘iyi ok bi wang’ piyo.’—Eklesiastes 7:9.

GIK MUNYALO TIMO:

  • Med chiko iti ka iikri rwako pach jaodi, kata kapo ni weche mowacho ok mori

  • Ng’e gimomiyo jaodi wuoyo kamano. Tem ng’iyo ranyisi mag del ma jaodi tiyogo kod dwol mowuoyogo

3 TIMURU KAKA USENG’ADO

GIMA MUMA WACHO: ‘Ohala nitie kuom tich duto, to twak atwaka nono kelo ne ng’ato dhier.’ (Ngeche 14:23) Yie ayiea gi wach ma useng’ado ok oromo. Onego utim kaka useng’adono. Mano dwaro kinda kod tich matek, kata kamano nitie ber mar timogi. (Ngeche 10:4) Kutimo gik moko kanyachiel, ubiro yudo “pok maber” kuom tiju matek.—Eklesiastes 4:9.

GIK MUNYALO TIMO:

  • Ng’euru okenge ma ng’ato ka ng’ato kuomu onego okaw mondo ulos wach ma chandou

  • Kinde ka kinde, utem nono dongruok musetimo e wachno