Kal idhi e weche manie iye

Bende Diher Ng’eyo Adiera?

Bende Diher Ng’eyo Adiera?

ADIERA kuom wach mane? Adiera kuom moko kuom penjo madongo moloyo ma dhano osega penjo. Nyalo bedo ni isepenjori penjo kaka magi:

  • Bende Nyasaye dewowa kuom adier?
  • Bende lweny gi chandruok chieng’ norum?
  • Ang’o matimore ka ng’ato otho?
  • Bende nitie geno ni joma otho?
  • Ere kaka anyalo lemo mondo Nyasaye owinja?
  • Ere kaka anyalo yudo mor e ngima?

Inyalo manyo dwoko mag penjogi kanye? Ka ipenjo ji mopogore opogore, ibiro yudo dwoko mopogore opogore. Jopuonj din biro miyi dwoko ma ok winjre gi mag jopuonj mamoko. Kuonde mikanoe buge kod ma ing’iewogie, inyalo yudo buge mang’eny ahinya mawacho ni ginyalo chiwo dwoko mag penjogo. Kata kamano, kinde mang’eny, buk achiel ok winjre gi machielo bende e paro ma gichiwo. Moko nenore ni chiwo paro manyalo konyo e kindego, to bang’ kinde matin, paro ma gichiwogo bedo ma ok nyal tiyo kendo ilokogi kata iwilogi.

Kata kamano, nitie buk achiel ma oting’o dwoko migeno. En buk moting’o adiera. Yesu Kristo ne owacho kama kolamo Nyasaye: “Wachni en adiera.” (Johana 17:17) E ndalogi, wang’eyo Wachno kaka Muma Maler. E ite maluwogi, ibiro neno e yo machuok, dwoko mag Muma mawinjore maler, kendo madier kuom penjo man malogo.

Bende Nyasaye Dewowa Kuom Adier?

Ng’at ma olwor gi ji mang’eny

GIMOMIYO WAPENJORE PENJONO: Wadak e piny mopong’ gi timbe gero kod timbe maricho. Thoth dinde puonjo ni chandruok ma waneno gin dwaro mag Nyasaye.

GIMA MUMA PUONJO: Nyasaye ok mi gik maricho otimre. Ayub 34:10 wacho ni “Aparo ni Nyasaye ok nyal timo richo; ng’a Manyalo Duto ok nyal timo tim mamono ngang’.” Nyasaye nigi dwaro maber ni dhano. Mano emomiyo Yesu ne opuonjowa mondo walam kama: “Wuonwa manie polo,…pinyruodhi mondo obi. Gi midwaro mondo otimre e piny kaka e polo.” (Mathayo 6:9, 10) Nyasaye dewowa ahinya, kendo otiyo matek mondo dwaro mare ochop.—Johana 3:16.

Ne bende Chakruok 1:26-28; Jakobo 1:13; kod 1 Petro 5:6, 7.

Bende Lweny gi Chandruok Chieng’ Norum?

Jolweny

GIMOMIYO WAPENJORE PENJONO: Lweny miyo dhano mang’eny ahinya tho. Chandruok ma yudo dhano osemulo ngimawa waduto.

GIMA MUMA PUONJO: Nyasaye ne okoro kinde mobiro keto kuwe e piny mangima. E bwo Pinyruodhe, ma en sirkal manie polo, ji ok “ginipuonjre wach lueny nyaka chieng’.” Kar timo mano, “ginikau ligengini ma gingo eka ginilosgo leu kwer.” (Isaiah 2:4) Nyasaye biro tieko timbe maricho kod chandruok duto. Muma singonwa kama: “Nyasaye noywe pi wang’ duto e wengegi; tho ok nobedie kendo, kata ywak, kata nduru, kata rem ok nobedie, nikech gik machon [moriwo nyaka timbe maricho kod chandruok ma ndalogi] osekadho.”

Ne bende Zaburi 37:10, 11; 46:9; kod Mika 4:1-4.

Ang’o Matimore Ka Ng’ato Otho?

Kar yik

GIMOMIYO WAPENJORE PENJONO: Dinde mang’eny mag piny puonjo ni gimoro manie ei dhano dhi nyime gi dak bang’ tho. Moko puonjo ni jo motho nyalo hinyo joma ngima kata ni Nyasaye kumo joricho e mach kama gisandre nyaka chieng’.

GIMA MUMA PUONJO: Bang’ tho, dhano bedo ma onge kendo. Eklesiastes 9:5 wacho kama: “Jo motho ok ging’eyo gi moro.” Nikech jo motho ok nyal ng’eyo, winjo kata neno gimoro, ok ginyal hinyo kata konyo joma ngima.—Zaburi 146:3, 4.

Ne bende Chakruok 3:19 kod Eklesiastes 9:6, 10.

Bende Nitie Geno Ni Joma Otho?

Nyathi ma ywago tho mar ng’at mohero

GIMOMIYO WAPENJORE PENJONO: Wadwaro dak, kendo wadwaro bedo mamor e ngima gi jogo ma wahero. Wan gi gombo kaka dhano mar dwaro neno joherawa ma ne osetho kendo.

GIMA MUMA PUONJO: Thoth jogo mosetho ibiro chier. Yesu ne osingo ni ji “manie liete…giniwuog oko.” (Johana 5:28, 29) Kaluwore gi dwaro ma Nyasaye ne nigo mokwongo, jogo michiero biro yudo thuolo mar dak e piny mibiro loki mondo obed paradis. (Luka 23:43) Ngima ma kinde mabiro ma ne osingni oriwo nyaka bedo ma onge tuwo kod ngima ma nyaka chieng’ ne dhano mawinjo chik. Muma wacho kama: “Jo matir ginicham piny, mi ginidagie nyaka chieng’.”—Zaburi 37:29.

Ne bende Ayub 14:14, 15; Luka 7:11-17; kod Tich Joote 24:15.

Ere Kaka Anyalo Lemo Mondo Nyasaye Owinja?

Ng’at malemo

GIMOMIYO WAPENJORE PENJONO: Chiegni ji e dinde duto lemo. To ema podi ng’enygi neno ni lemogi ok dwoki.

GIMA MUMA PUONJO: Yesu ne opuonjowa ni “kulemo, kik uthor wacho weche manono” kaka jomoko matiyo gi ‘weche mang’eny.’ Mani tiende ni kik wabed joma nwoyo mana weche ma wamako e wiwa. (Mathayo 6:7) Ka wadwaro ni Nyasaye owinj lamowa, nyaka walam e yo ma oyie godo. Mondo watim kamano, onego wapuonjre gima dwaro mar Nyasaye en kae to walem kaluwore gi dwarono. Johana Mokwongo 5:14 lero kama: “Kwakwayo gimoro kaka dwaro mare obet, to owinjowa.”

Ne bende Zaburi 65:2; Johana 14:6; 16:23, 24; kod 1 Johana 3:22.

Ere Kaka Anyalo Yudo Mor E Ngima?

Dhako ma manyo mor kuom somo Muma

GIMOMIYO WAPENJORE PENJONO: Ji mang’eny paro ni pesa, bedo gi huma, kod chia biro miyo gibed mamor. Omiyo, giluwo gigo to gikone ginwang’o ni gionge gi mor.

GIMA MUMA PUONJO: Yesu ne onyiso gima kelo mor kane owacho kama: “Mano mor manade ni jo man gi chan e chunygi.” (Mathayo 5:3) Mor madier nyalo yudore mana ka wakawo okang’ mag chopo dwarowa maduong’ moloyo ma en gombo ma wan-go mar ng’eyo Nyasaye kod dwaro mare kuomwa. Adierano yudore e Muma. Ng’eyo adierano nyalo konyowa fwenyo gima ochuno e ngima kuom adier kod ma ok ochuno. Yie mondo adiera mar Muma ota yiero kod gik ma watimo konyowa tiyo gi ngima e yo maberie moloyo.—Luka 11:28.

Ne bende Ngeche 3:5, 6, 13-18 kod 1 Timotheo 6:9, 10.

Mago gin mana ng’iyo e yo machuok dwoko mag Muma kuom penjo auchiel. Bende diher ng’eyo mang’eny maloyo mago? Ka in achiel kuom jogo “man gi chan e chunygi,” nyaka bedni diher ng’eyo. Inyalo paro kuom penjo moko kaka: ‘Ka Nyasaye dewowa, ang’o momiyo oweyo gik maricho kod chandruok mang’eny ahinya obedie e higinigo duto? Ere gima anyalo timo mondo ngima jooda obed maber?’ Muma chiwo dwoko chuth kendo mamoro chuny kuom penjogi kod mamoko mang’eny.

Kata kamano, ji mang’eny e ndalogi neno pek kuom ng’iyo gima Muma wacho. Gineno ni en buk maduong’ ma seche moko tek winjo tiende. Be diher kony mar yudo dwoko manie Muma? Joneno mag Jehova chiwo gik moko ariyo manyalo konyi.

Mokwongo, buk miluongo ni Ang’o ma Muma Puonjo Kuom Adier? olosi mondo okony jogo modich mondo onon dwoko maler ma Muma chiwo kuom penjo madongo. Mar ariyo en chenro ma ichiwo nono mar puonjruok Muma e odi. Achiel kuom Joneno mag Jehova modak machiegni kodi kendo ma owinjore puonjo Muma, nyalo biro e odi kata kamoro machielo mowinjore kodi kendo okaw thuolo matin juma ka juma kopuonjore kodi Muma ma onge chudo. Ji mang’eny e piny mangima oseyudo konyruok kuom chenroni. Thothgi, bang’ puonjruok osechopo e paro ma kama: “Ayudo adiera!”

Onge mwandu minyalo yudi maloyo mano. Adiera mar Muma ketowa thuolo kuom weche mag kwero, paro mochochni, kod luoro. Omiyowa geno, dak kwatiyo gi ngimawa e yo maber, koda mor. Yesu ne owacho kama: “Unung’e adiera, kendo adiera nomiu bedo thuolo.”—Johana 8:32.

1. Ng’at mapuonjore gima Muma puonjo; 2. Dhako mapuonjore gima Muma puonjo