Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SOMO MAR 18

Ere Kaka Wanyalo Konyo Owetewa Moyudo Masira?

Ere Kaka Wanyalo Konyo Owetewa Moyudo Masira?

Dominican Republic

Japan

Haiti

Ka masira moro otimore, Joneno mag Jehova kawo okang’ mapiyo mar chano kaka gibiro chiwo kony ne owetegi moyudo masira. Kony makamano nyiso hera madier ma wan-go e kindwa. (Johana 13:34, 35; 1 Johana 3:17, 18) Wachiwo kony e yore mage?

Wachiwo pesa. Kane kech maduong’ owuok Judea, Jokristo ma ne ni Antiokia ne ooro pesa ne owetegi ma Jokristo ma ne ni Judea. (Tich Joote 11:27-30) Kamano bende, ka wawinjo ni owetewa manie pinje moko kalo e chandruok, waoro chiwo magwa kokalo kuom kanyakla mondo okonygo joma nie chal matekno.2 Jo-Korintho 8:13-15.

Wachiwore wawegi mondo wakony. Jodongo manie alwora ma masira otimoree manyo jo kanyaklagi duto mondo ging’e kabe gintie kendo gingima. Komiti mar chiwo kony nyalo tayo e chiwo chiemo, pi modho, lewni, kar dak, koda thieth. Joneno mang’eny man-gi lony madwarore chiwore ka gitiyo gi pesagi giwegi mondo gidhi gikony e tijego kata gikony e loso ute mokethore kaachiel gi Ute Romo. Winjruok maber manie oganda Jehova koda lony ma waseyudo sama watiyo kanyachiel miyo wanywako dichiel e chiwo kony mapiyo piyo. Kata obedo ni wakonyo “joma wan-go e yie,” tiende ni Jokristo wetewa, kanyalore, wakonyo jomamoko bende maok wadewo ni gin e din mane.—Jo-Galatia 6:10.

Wahoyo chuny ji kwatiyo gi Wach Nyasaye. Joma oyudo masira moro dwaro hoch ahinya. Kinde ma kamago wayudo tegruok kuom Jehova, “Nyasach hoch duto.” (2 Jo-Korintho 1:3, 4) Wamor nyiso jogo ma chunygi onyosore weche ma Muma osingo kuom kaka machiegni Pinyruodh Nyasaye biro tieko masiche duto makelonwa lit gi chandruok.—Fweny 21:4.

  • Ang’o makonyo Joneno mag Jehova kawo okang’ mapiyo e konyo owetegi moyudo masira?

  • En hoch mane mayudore e Wach Nyasaye ma wanyalo hoyogo joma otony e masira?