Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SOMO MAR 9

Ere Kaka Wanyalo Timo Ikruok e Yo Maber Moloyo ne Chokruogewa?

Ere Kaka Wanyalo Timo Ikruok e Yo Maber Moloyo ne Chokruogewa?

Cambodia

Ukraine

Kapo ni ipuonjori Muma gi achiel kuom Joneno mag Jehova, nyalo bedo ni itemo kaloe motelo sula moro amora mubiro puonjoru. Mondo chokruoge okonyi moloyo, ber mondo itim ikruok ma kamano bende kapok idhi e chokruok moro amora mar kanyakla. Wayudo ber moloyo ka wabedo gi chenro maber mar timo ikruok.

Yang seche mag timo ikruok koda kama ibiro timee. Gin kinde mage minyalo keto pachi duto e puonjruok? Be en gokinyi mang’ich kapok ichako tijeni, koso godhiambo bang’ nyithindo dhi nindo? Kata kapo ni ok inyal tiyo gi seche mang’eny e timo puonjruok, yang seche minyalo tiyogo, kae to tem mondo wach moro kik donjre gi chenrono. Many kama okuwe, kendo gol gimoro amora manyalo galo pachi, inyalo simo redio, televison, koda simb lwedo. Kwayo Nyasaye e lemo kapok itimo puonjruok biro konyi golo pachi kuom parruok mapile, kendo miyo iket pachi duto e Wach Nyasaye.—Jo-Filipi 4:6, 7.

Kiew dwoko, kendo ikri ne chiwo paro. Ng’e mawiye wiye weche ma wijno wuoyoe. Par kuom wich maduong’ mar sulano, non kaka wiye matindo otudore gi wach maduong’ miwuoyoe e sulano, kendo non piche manyalo bedoe koda penjo mag nwoyo puonj madongo. Kae to som moro ka moro kuom paragraf, kendo many dwoko mar penjo moketi. El Muma mari kendo som ndiko moketi, kendo par kuom kaka ndikogo siro weche manie sulano. (Tich Joote 17:11) Sama iyudo dwoko mar penjo, kiew kata ket alama e weche manok mag paragraf mabiro konyi paro dwoko mar penjono e chokruok. Kae to e chokruok, inyalo ting’o badi mondo ichiw paro machuok kitiyo gi weche mowuok e chunyi.

Kuom nono weche mopogore opogore miwuoyoe juma ka juma e chokruoge, ibiro medo weche manyien e ‘e kar kenoni’ mar rieko mag Muma.—Mathayo 13:51, 52.

  • Inyalo loso chenro mane mar timo ikruok ne chokruoge?

  • Inyalo timo ikruok nade mondo ichiw paro e chokruok?