Gin Jomage Matimo Dwaro mar Jehova e Kindegi?

Joneno mag Jehova wuok e ogendni mopogore opogore. En ang’o makelo kit ji mopogore opogore kamano kanyachiel?

Dwaro mar Nyasaye En Ang’o?

Nyasaye dwaro ni dwaro mare olandre e piny mangima. Dwaro mar Nyasaye en ang’o, to gin jomage ma puonjo jomamoko e wi dwaroneno?

Joneno mag Jehova Gin Jomage?

Gin Joneno mag Jehova adi ming’eyo? Kuom adier, wan jomage?

Ang’o Momiyo Iluongowa ni Joneno mag Jehova?

Non ane weche adek momiyo iluongowa gi nyingno.

Ere Kaka ne Ochak Ofweny Kendo Adiera mag Muma?

Ere kaka wanyalo bedo gadier ni wan gi ng’eyo makare kuom puonjo mag Muma?

Ang’o Mibiro Neno e Chokruogewa mag Jokristo?

Wachokore kanyachiel mondo wapuonjre Muma kendo wajiwre ng’ato gi ng’ato. Warwaki gi mor!

Tudruok Kanyachiel gi Jokristo Wetewa Konyowa e Yore Mage?

Wach Nyasaye jiwo Jokristo mondo gichokre kanyachiel. Som sulani mondo ing’e ber minyalo yudo kuom timo kamano.

Ang’o Mipuonjo e Chokruogewa?

Be isegapenjorie gik mitimoga e chokruogewa? Onge kiawa ni ng’eyo puonj mabeyo mipuonjo kuno biro mori ahinya.

Ang’o Momiyo Warwakore Maber Sama Wadhi e Chokruogewa?

Be Nyasaye dewo yo ma warwakorego? Non ane puonj mag Muma ma konyowa timo yiero maber kuom wach rwakruok kod bidhruok.

Ere Kaka Wanyalo Timo Ikruok e Yo Maber Moloyo ne Chokruogewa?

Ka waikore chon ne chokruogewa, wabiro yudo ber moloyo kuom chokruogego.

Lamo mar Joot En Ang’o?

Non ane kaka chenrono nyalo miyo isud machiegni gi Nyasaye kendo tego winjruok maru kaka joot.

Ang’o Momiyo Wadhi e Chokruoge Madongo

Higa ka higa, wabedoga gi chokruoge adek madongo. Gin ber mage mwayudo e chokruogegi?

Tijwa mar Lando Wach Pinyruoth Ochan e Yo Mane?

Waluwo ranyisi ma Yesu noketo ka ne en e piny. Moko kuom yore mitiyogo e mag lendo gin mage?

Japainia En Ng’at Matimo Ang’o?

Nitie Joneno moko ma lando wach maber kuom seche 30, 50, kata mokalo kanyo dwe ka dwe. Ang’o ma jiwogi timo kamano?

Gin Skunde Mage Mitiegoe Jopainia?

Gin skunde mage makende mitiegoe jopainia mochiwore tiyo gi thuologi mang’eny e tij lando wach Pinyruoth?

Jodong-Kanyakla Konyo Kanyakla e Yo Mane?

Jodong-kanyakla gin owete molony e wach Nyasaye moket mondo ota kanyakla. Gikonyowa e yore mage?

Jokony-Tich Konyo e Migepe Mage?

Jokony-tich konyo e miyo weche odhi maber e kanyakla. Som sulani mondo ing’e kaka tich ma gitimo konyo jogo duto ma biro e chokruogewa?

Jorit-Alwora Konyowa Nade?

Ang’o momiyo jorit-alwora limo kanyakla? Inyalo timo ang’o mondo limbego okonyi?

Ere Kaka Wanyalo Konyo Owetewa Moyudo Masira?

Sama masira moro otimore, wachano mapiyo kaka wanyalo chiwo kony mag gige ringruok kod hoch mawuok e Wach Nyasaye ne joma oyudo masira. Watimo kamano e yore mage?

Jatich Mogen Kendo Mariek En Ng’a?

Yesu ne osingo ni ne odhi keto jatich moro mondo ochiw chiemb chuny e kinde mowinjore. Otimo mano nade?

Bura Matayo Tiyo Nade e Kindegi?

E kinde Jokristo mokwongo, grup moro matin mar owete gi jodongo ne tiyo kaka bura matayo kanyakla mar Jokristo. To nade ndalogi?

Bethel En Ang’o?

Bethel en kamoro makende ma itiyogo e chopo tich moro maduong’. Som sulani mondo iyud weche momedore e wi joma tiyo kuondego.

En Tich Mane ma Itimo e Bad Ofis?

Welo nyalo limo moro amora kuom ofisewago mondo gine kaka tich tiyore. Wakwayi ni mondo itim kamano!

Indiko Kendo Iloko Bugewa e Yo Mane?

Wagoyo bugewa e dhok mokalo 750. Ang’o momiyo watimo kinda ma kamano?

Pesa Masiro Tijwa mar Piny Mangima Wuok Kanye?

Kodok korka weche mag golo chiwo, ang’o mamiyo riwruok marwa bedo mopogore gi dinde mamoko?

Ang’o Momiyo Igero Ute Romo to Igerogi Nade?

Ang’o momiyo waluongo kuondewa mag lamo ni Od Romo? Som sulani mondo ing’e kaka ute ma ok oger e yor nyisruokgo konyo kanyakla magwa.

Wanyalo Timo Ang’o Mondo Wakony Rito Od Romo?

Od Romo maler kendo morit maber kelo ne Nyasaye pak. Gin chenro mage mitimo mondo Od Romo osik ka ler?

Laibrari mar Od Romo Nyalo Konyowa e Yo Mane?

Bende diher timo nonro mondo imed ng’eyo Muma? Inyalo dhi e laibrari manie Od Romo!

Gin Weche Mage Mayudore e Websait Marwa?

Inyalo ng’eyo weche momedore e wi puonj magwa kaachiel gi dwoko mag penjo mag Muma ma in-go.

Be Ibiro Timo Dwaro mar Jehova?

Jehova Nyasaye oheri gadier. Ere kaka inyalo nyiso ni in gi gombo mar more e ngimani mapile?