Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 KARE 3

Ka Ochwanywa—Ka Wan gi “Wach Moro” gi Nyawadwa

Ka Ochwanywa—Ka Wan gi “Wach Moro” gi Nyawadwa

Nyaminwa miluongo ni Linda wacho kama: “Nyaminwa moro e kanyaklawa ne odonjona koparo ni akwalo pesane. Jomoko e kanyakla nowinjo wachno mi gidokne. Gikone, nyaminwano ne obiro mowachona ni oyudo wach moro ma nyiso ni ok an e ma nene akwalo pesane. Kata obedo ni ne okwaya ng’wono, gie chunya to ne aneno ni ok anyal weyone nikech chandruok ma ne osekelona.”

DIBED ni in bende Jakristo wadu osechwanyi e yo moro kaka ne ochwany Linda? Gima lit en ni nitie jomoko mosechwanyore nikech timbe jowetegi kendo mano osemiyo gijwang’o ting’ ma gin-go e nyim Nyasaye. Be mano e gima osetimoreni?

Be Nitie Ng’at ma Nyalo “Pogowa gi Hera ma Nyasaye Oherowago”?

En adier ni wanyalo yudo ka teknwa weyo ne Jakristo wadwa mochwanyowa. Mano bedoga matek nikech wang’eyo ni Jokristo onego oherre. (Johana 13:34, 35) Kapo ni Jakristo wadwa ochwanyowa, wanyalo winjo malit ahinya.—Zaburi 55:12.

En adier ni Muma nyiso ni nitie kinde moko ma Jokristo wetewa nyalo bedo gi “wach moro” kodwa. (Jo-Kolosai 3:13) Kata ka en kamano, sama mano omakowa wawegi, wanyalo yudo ni tek kawo okang’ mowinjore. Be nitie gima nyalo konyowa nyagore gi chal ma kamano? We wanon ane puonj moko adek ma Ndiko miyowa:

Wuonwa me polo ong’eyo weche duto. Jehova neno gik moko duto ma timore moriwo nyaka gik ma ok kare motimnwa kaachiel gi chandruoge ma mago kelonwa. (Jo-Hibrania 4:13) E wi mano, Jehova kechowa sama wan e chandruok. (Isaiah 63:9) Ok onyal weyo ‘masira, kata chandruok,’ kata gimoro amora—kata mana jatichne machielo—opogwa ‘gi hera moherowago.’ (Jo-Rumi 8:35, 38, 39) Donge wanyalo luwo ranyisi mar Jehova kuom temo mondo kik wawe gimoro amora kata ng’ato ang’ata opogwa kode?

Weyo ne ng’ato ok nyis ni imbeko chike Nyasaye. Sama waweyo ne joma okethonwa, mano ok nyis ni wambeko wachno kata ni wayie gi kethogigo. Ng’e ni Jehova ok mor gi richo kata matin. Kata kamano, pod oweyo ne ji kethogi ka nitie gima dimi otim kamano. (Zaburi 103:12, 13; Habakkuk 1:13) Sama ojiwowa ni wawe ne jomamoko kethogi, gima odwaro en ni waluw ranyisine. Jehova ok ‘kan ich-wang’ mare nyaka chieng’.’—Zaburi 103:9; Mathayo 6:14.

Sama waweyo mako sadha, mano kelonwa ber wawegi. E yo mane? Par ane ranyisi ma luwoni. Ikawo kidi moro ma ok pek ahinya kendo iting’e malo ka irieyo badi. Onge kiawa ni ting’o kidino malo kuom kinde machuok kende ok bi bedo matek. To nade kapo ni itemo ting’e kamano kuom kinde malach? Iparo ni inyalo ting’o kidino kuom kinde ma romo nade? Dakika moko manok? Sa mangima? Koso aming’a moloyo? Adier en ni badi biro jony nyowuoyo! Mano ok nyis ni pek mar kidino koro olokore. Kata kamano, kaka imedo siko kiting’o kidino, e kaka ibiro winjo ka gima koro opek moloyo. Mano e gima nyalo timorenwa ka ng’ato omako sadha. Kaka wamedo mako sadha  aming’a—kata mana sadha matin nono—e kaka omedo hinyowa wawegi. Omiyo, ok kawwa gi wuoro ni Jehova jiwowa ni kik wamak sadha. Kuom adier, wan e ma wayudo ber sama ok wamak sadha.—Ngeche 11:17.

Sama waweyo mako sadha, mano kelonwa ber wawegi

“Ne Chalo Mana ka Gima Jehova e ma ne Wuoyo Koda Achiel Kachiel”

En ang’o ma ne okonyo Linda mondo kik omak sadha kuom gima Jakristo wadgi notimone? Achiel kuom gik ma ne otimo en paro matut e wi puonj ma Ndiko chiwo kuom gimomiyo onego wawe ne jomamoko kethogi. (Zaburi 130:3, 4) Gima ne ojiwo Linda ahinya ne en ng’eyo ni ka waweyo ne jomamoko kethogi to Jehova bende biro weyonwa kethowa. (Jo-Efeso 4:32–5:2) Konyiso kaka wechego ne ojiwe, Linda wacho kama: “Ne chalo mana ka gima Jehova e ma ne wuoyo koda achiel kachiel.”

Mosmos, Linda koro noweyo mako sadha. Nong’wono ne nyaminwacha kendo koro gin osiepe mang’ula. Linda sani koro dhi nyime tiyo ne Jehova. Ng’e ni Jehova dewi kendo odwaro konyi mondo in bende itim kamano.