Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SIGANA MAR 115

Paradis Manyien e Piny Kae

Paradis Manyien e Piny Kae

NE ANE yien maboyo boyo, maupe mabeyo kod gode maboyogo. Donge mani en kama ber? Ne kaka mwandano chiemo e lwet wuowi matinno. To ne sibuoche gi farese mochung’ e lum kocha. Donge diher dak e ot moger kama chalo gi kae?

Nyasaye dwaro ni, idag nyaka chieng’ e paradis e piny kae. Kendo ok odwar ni ibed gi rem koda lit mayudo ji e ndalogi. Ma e gima Muma osingo ne jogo ma biro dak e paradis manyienno: ‘Nyasaye nobed kodgi. Tho ok nobedie kendo, kata yuak kata rem. Gik machon osekadho.’

Yesu biro miyo lokruok maberni otimre. Bende ing’eyo ni mano nobed karang’o? Ee, enobed bang’ Yesu golo richo duto koda jo maricho te e piny kae. Par ni kinde ma ne en e piny kae, Yesu ne ochango tuoche mopogore kuom ji, kendo ne ochiero jo motho. Yesu ne otimo mani mondo onyis gima obiro timo e piny mangima kinde manobed Ruoth e pinyruodh Nyasaye.

Par ane kaka ngima dhi bedo maber e paradis manyien e piny kae! Yesu, kaachiel gi moko kuom joma obiro yiero, noloch ka gin e polo. Joma biro lochogi, norit ji duto modak e piny kae kendo ginimi gine mor. We wane gima onego watim mondo Nyasaye obi omiwa ngima ma nyaka chieng’ e paradis mare manyien.