Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SIGANA MAR 100

Yesu e Puodho

Yesu e Puodho

BANG’ wuok e ot mani e gorofa malo, Yesu kod jootene dhi nyaka e puodho mar Gethsemane. Gisebedo ka gibiro kae ndalo mang’eny e kinde mokalo. Yesu koro nyisogi ni mondo gibed ka girito, kendo gilem. Bang’ mano, Yesu dhi mabor matin, kendo okulore mondo olem.

Bang’e, Yesu duogo kama jootene nitie. Iparo ni ang’o ma koro gitimo? Ginindo! Yesu nyisogi nyadidek ni mondo gibed ka girito, kata kamano ndalo adekgo koduogo to oyudogi ka ginindo. Yesu wacho e duoke mar adek ni: ‘Ere kaka unyalo nindo e seche kaka magi? Sa osechopo ma onego oketa e lwet wasika.’

Gikanyono, koko mag ji mang’eny winjore. Ne! Ji biro koting’o ligengini kod arunge! Kendo giting’o teche mondo omigi ler. Ka gichopo machiegni, ng’at moro wuok e kind ji, kendo obiro nyaka ir Yesu. Onyodhe, mana kaka inyalo neno kae. Ng’atno en Judas Iskariot! Ang’o momiyo onyodho Yesu?

Yesu penjo ni: ‘Judas, indhoga e yor nyotho koso?’ Ee, nyothono en ranyisi. Mani miyo jogo man kod Judas ng’eyo ni, mano e Yesu ma gidwaro. Kuom mano, wasik Yesu sudo nyime mondo gimake. Kata kamano, Petro ok yie mondo gikaw Yesu maonge kedo. Owuodho ligangla ma en-go, kendo otemo goyogo ng’at man machiegni kode. Liganglano bayo wi ng’ano mana matin to chodo ite ma korachwich. Kata kamano, Yesu mulo it ng’atno, kendo change.

Yesu nyiso Petro: ‘Duok liganglani kare. Ok ing’eyo ni anyalo kwayo Wuora malaike gana gi gana mondo oresa?’ Ee, onyalo timo kamano. Kata kamano, Yesu ok kwa Nyasaye mondo oor malaika moro amora, nikech ong’eyo ni sa osechopo ma wasike onego omake. Kuom mano, oweyogi mondo gitaye ka gidhi. We wane gima timore ni Yesu koro.