Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SIGANA MAR 101

Yesu Inego

Yesu Inego

NE ANE gima rach matimoreni! Yesu inego. Ging’awe e yath. Ogur musmal e lwetene koda tiendene. Ang’o momiyo ng’ato ne nyalo timo mani ne Yesu?

En nikech jomoko ok ohero Yesu. Be ing’eyo ni gin jo mage? Achiel kuomgi en malaika marach, Satan kendo Jachien. En ema ne omiyo Adam gi Hawa oketho chik Jehova. Kendo Satan ema miyo wasik Yesu timo tim mahundu marachni.

Kata ka podi ok ogur Yesu e yadhni, wasike timone timbe mag jaro. Par ane kaka ne gibiro e puoth Gethsemane ma gikawe? Wasigugo ne gin jo mage? Ee, ne gin jotend din. We mondo wane gima timore bang’e.

Seche ma jotend din okawo Yesu, jootene ringo, kendo weye. Giweyo Yesu kende gi wasike nikech giluor. Kata kamano, jaote Petro kod Johana ok dhi mabor ahinya. Giluwo mos mondo gine gima timore ne Yesu.

Jodolo tero Yesu ir jaduong’ Annas ma ne jadolo maduong’ chon. Ji ok bed kae kuom kinde mang’eny. Bang’e, gitero Yesu e od Kaiafa makoro e jadolo maduong’. Jotend din mang’eny ochokore e ode.

Ei od Kaiafa kae, ema giyale Yesu. Irwako ji e odno mondo owach weche mag miriambo kuom Yesu. Jotend din duto wacho ni: ‘Yesu nyaka negi.’ Bang’e ging’ulo olaw e wang’e kendo gigoye adhong’.

E kinde ma gigi duto timore, Petro ni oko e laru. Nikech piny ng’ich e otienono, ji moko mach. Seche ma gioyo mach, jatich moro ma nyako ng’iyo Petro kendo owacho ni: ‘Ng’atni bende ne nitie gi Yesu.’

‘Ooyo, ne ok an kode!’ Petro dwoko.

Ji nyiso Petro nyadidek ni ne en kod Yesu. Kata kamano, nyadidekgo duto Petro wacho ni mano ok en adier. Ka Petro chiwo dwoko mar adek, Yesu lokore to ng’iye. Petro winjo malit nikech owacho miriambo, omiyo odhi oko kendo oyuak.

Tich Abich gokinyi ka chieng’ wuok, jodolo tero Yesu e kar romo maduong’ mar Jobura duto. Ka gin kanyo, giwacho gima gibiro timo kode. Gitere ir Pontio Pilato, jatend piny Judea.

Jodolo nyiso Pilato ni: ‘Ng’atni en ng’a marach. Nyaka nege.’ Bang’ penjo Yesu gik moko, Pilato wacho ni: ‘Ok ane ka nitie gima rach mosetimo.’ Bang’ mano, Pilato tero Yesu ir Herode Antipa. Herode e jatend Galili, to odak Jerusalem. Herode bende ok ne gima rach ma Yesu osetimo, omiyo oduoke ir Pilato.

Pilato dwaro mondo ogony Yesu. Kata kamano, wasik Yesu dwaro ni mabus moro ema mondo ogony kare. Mabusno en Baraba ma jamecho. Koro en saa auchiel, seche ma Pilato kelo Yesu oko. Onyiso ji ni: ‘Neuru! Ruodhu e!’ Kata kamano, jodolo madongo to kok ni: ‘Gole oko! Nege! Nege!’ Kuom mano, Pilato gonyo Baraba, to gikawo Yesu mondo odhi onegi.

Tich Abich bang’ saa auchiel odiechieng’, Yesu iguro e yath. E dir Yesu koni gi koni nitie jo maricho ariyo ma bende inego ka ogurgi e yath, to ok inyal nenogi e picha. Kinde matin ka Yesu podi ok otho, achiel kuom jorichogi wachone ni: ‘Parae, chieng’ midonjo e pinyruodhi.’ Yesu to dwoko ni: ‘Asingoni, ni inibed koda e Paradis.’

Donge mano en singo maber ahinya? Be ing’eyo ni en paradis mane ma Yesu wuoyo kuome? Paradis ma ne Nyasaye oloso mokwongo ne ni kanye? Ee, e piny kae. Kuom mano, kinde ma Yesu locho kaka ruoth e polo, obiro duoko jarichono e ngima mondo omi ng’atno oyud mor e Paradis manyien manobed e piny. Donge wanyalo bedo mamor nikech mano?