Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SIGANA MAR 97

Yesu Donjo Kaka Ruoth

Yesu Donjo Kaka Ruoth

KINDE matin bang’ chango mwofuni ariyo ma jokwecho, Yesu biro e gweng’ moro machiegni gi Jerusalem. Onyiso ariyo kuom jopuonjrene ni: ‘Dhiuru e gweng’no kendo ubiro yudo kanyina matin. Gonyeuru kendo ukelnago.’

Ka okelne kanyinano, Yesu bet e dieng’eye. Bang’e, oidhe kochomo Jerusalem makoro ni machiegni. Ka ochopo machiegni gi Jerusalem, oganda mang’ongo biro mondo oromne. Ng’enygi golo lepgi kendo pedhogi e yo. Moko jako bede othithe. Magi bende giketo e yo, kendo gikok kama: ‘Nyasaye, gwedh ruoth mabiro e nying Jehova!’

Chon e piny Israel, ruodhi manyien ne donjo Jerusalem ka giidho kanyina matin mondo ginyisore ne ji. Mani e gima Yesu timo. Kendo jogi nyiso ni gidwaro Yesu mondo obed ruodhgi. Kata kamano, ok ji duto madwaro Yesu. Wanyalo neno mani kaluwore kod gima timore seche ma Yesu odhi e hekalu.

E hekalu, Yesu chango mwofuni kod rang’onde. Ka nyithindo neno mae, gigoyo koko ka gipako Yesu. To mani miyo jodolo bedo gi mirima, kendo ginyiso Yesu ni: ‘Be iwinjo gima nyithindogo wacho?’

Yesu dwokogi ni: ‘Ee, awinjogi. Ne ok usomo e Muma kama wacho ni, “Kokalo kuom dho nyithindo matindo, Nyasaye biro kelo pak?”’ Kuom mano, nyithindo dhi nyime gi pako ruoth ma Nyasaye oketo.

Wadwaro mondo wabed kaka nyithindogo, donge? Jomoko nyalo temo geng’owa mondo kik wawuo e wi pinyruodh Nyasaye. Kata kamano, wabiro dhi nyime gi nyiso jomoko gik mabeyo ma Yesu biro timo ne ji.

Kinde ma Yesu ne ni e piny, ne ok e kinde ma ne onego ochak locho kaka ruoth. Ne odhi chako locho karang’o? Jopuonjre Yesu dwaro ng’eyo. Wabiro puonjre e wi wachno e somo maluwe.