Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SIGANA MAR 86

Sulwe Tayo Jomoko

Sulwe Tayo Jomoko

BE INYALO neno sulwe marienyno, machiel kuom jogo siemo? Sulweno ne owuok ne jogi kane gia Jerusalem. Jogi gin josom sulwe, kendo giwuok yo Ugwe. Gin gi yie ni sulweni tayogi nyaka kama nitie ng’at maduong’.

Kane gichopo Jerusalem, ne gipenjo ni: ‘Ere nyathi ma onyuol monego bed ruodh Jo-Yahudi?’ “Jo-Yahudi” en nying moro mar Jo-Israel. Giwacho ni: ‘Ne wakwongo neno sulwe mar nyathini ka podi wan yo Ugwe, kendo wabiro mondo walame.’

Herode ma ne ruoth e Jerusalem kane owinjo wachno, ne ok omor. Ne ok odwar mondo ruoth moro okaw kare. Kuom mano, ne oluongo jodolo madongo ma openjogi ni: ‘Ere kama onego onyuolie ruoth?’ Ne gidwoke ni: ‘Muma wacho ni e Bethlehem.’

Kuom mano, Herode ne oluongo jo mariek mowuok yo Ugwe ma owachonegi ni: ‘Dhiuru unon wach nyathino ahinya. Ka unwang’e, kelna uru wach mondo an bende adhi alame.’ Kuom adier, Herode ne dwaro yudo nyathino mondo onege!

Eka sulweno tayo jogo nyaka Bethlehem, kendo sulweno chung’ kama nyathino nitie. Jogo ka donjo ei ot, ginwang’o Mariam gi Yesu ka tin. Gikelo mich kendo gimiyo Yesu. To bang’e, Jehova siemo jogo e lek ni kik gidog ir Herode. Kuom mano, gidok e pinygi ka giluwo yo machielo.

Herode ka fwenyo ni jo mariek mowuok yo Ugwe osedok e pinygi, obedo gi mirima ahinya. Kuom mano, ogolo chik mondo nyithindo duto ma jo higini ariyo ka dok chien ma ni Bethlehem, mondo onegi. Kata kamano, Jehova siemo Josef e lek, kendo Josef wuok dhi Misri gi joode ka mano podi ok otimore. Bang’e, Josef ka winjo ni Herode osetho, okawo Mariam kod Yesu kendo oduogo kodgi dala Nazareth. Ka e kama Yesu dongoe.

Iparo ni en ng’a ma ne omiyo sulwe manyien-no orieny? Ng’e maber ni josom sulwe ne okwongo odhi Jerusalem mondi, bang’ neno sulweno. Satan ma Jachien ne dwaro nego Wuod Nyasaye, kendo ne ong’eyo ni Ruoth Herode man Jerusalem ne nyalo temo nege. Kuom mano, Satan ema nyaka bedni ne omiyo sulweno orieny.