Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SIGANA MAR 94

Ohero Nyithindo Matindo

Ohero Nyithindo Matindo

NE ANE Yesu ka okwako wuowi matinno. Inyalo neno ni Yesu ohero nyithindo matindo adier. Jo mang’ichogo gin jootene. En ang’o ma Yesu wachonigi? We mondo wane.

Yesu gi jootene eka oa duogo ka gia e wuoth mabor. Ka gin e yo, joote ne obedo gi mbaka e wach moro. Kuom mano, bang’ wuodhno, Yesu penjogi ni: ‘Mbak ang’o ma ne ugoyo e wang’yo?’ Kuom adier, Yesu ong’eyo wach ma ne gigoyoe mbaka. Kata kamano, openjo mondo one ka be jootego biro nyise.

Joote ok dwoke, nikech ne gigoyo mbaka e wang’yo ni ng’ano e kindgi ma en ng’a maduong’ moloyo. Joote mamoko dwaro bedo jo madongo moloyo jowetegi. Ere kaka Yesu biro nyisogi ni, dwaro bedo ng’a maduong’ moloyo ok en gima kare?

Oluongo wuowi matinno, kendo ochunge e nyimgi. Bang’ mano, onyiso jopuonjrene ni: ‘Adwaro ni mondo ung’e wachni adier, Ka ok ulokoru ma ubedo kaka nyithindo matindo, ok ubidonjo e pinyruodh Nyasaye. Ng’at maduong’ moloyo e pinyruoth, en ng’at mabedo kaka nyathini.’ Be ing’eyo gimomiyo Yesu ne owacho kamano?

Adier, nyithindo matindo ok chandre gi wach bedo ng’a maduong’ kata ng’ama ong’ere moloyo jo mamoko. Kuom mano, joote onego opuonjre bedo kaka nyithindo e wachni, kendo kik gidhaw e wach bedo ng’a maduong’ kata mong’ere.

Nitie kinde moko bende ma Yesu nyisogo kaka ohero nyithindo. Dweche moko bang’e, jomoko kelo nyithindgi mondo one Yesu. Joote temo geng’ogi. Kata kamano, Yesu nyiso jootene ni: ‘Weuru nyithindogo obi ira, kendo kik utamgi, nikech pinyruodh Nyasaye en mar jo machalo kodgi.’ Bang’e, Yesu kawo nyithindogo e lwete, kendo ogwedhogi. Donge en gima ber ng’eyo ni Yesu ohero nyithindo?