Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SIGANA MAR 88

Johana Batiso Yesu

Johana Batiso Yesu

NE ANE akuru malor e wi ng’atno. En Yesu. Koro hike nyalo romo piero adek kama. Ng’at man kodeno en Johana. Ne wasepuonjre gimoro kuome. Be inyalo paro kane Mariam odhi limo watne ma Elisabeth, kendo kaka nyathi ma ne ni e iye notugo gi mor? Nyathi ma ne podi ok onyuolno ne en Johana. Kata kamano, Johana gi Yesu timo ang’o sani?

Johana oa ling’o Yesu e Aora Jordan. Kama e kaka ibatiso ng’ato. Mokwongo iling’e ei pi, kendo igole. To nikech mano e gima Johana timo ne ji, omiyo iluonge ni Johana Jabatiso. Kata kamano, ang’o momiyo Johana obatiso Yesu?

Ee, Johana ne otimo mano nikech Yesu ema ne obiro mokwayo Johana mondo obatise. Johana batiso jogo madwaro nyiso ni gikwayo ng’wono kuom gik maricho ma gisetimo. Kata kamano, be Yesu ne otimo gimoro marach makoro dwaro ni mondo okwa ng’wono? Ooyo, Yesu onge richo, nikech en Wuod Nyasaye owuon, kendo owuok e polo. Kuom mano, ne okwayo Johana mondo obatise nikech wach mopogore. We wane gima ne omiyo obatise.

Yesu kane podi ok obiro ir Johana, ne en fundi bao. Fundi bao en ng’ama loso gik moko gi bao kaka mese, kombe, koda mbero. Josef ma chwor Mariam ne en fundi bao, kendo ne opuonjo Yesu mondo en bende obed fundi. Kata kamano, Jehova ne ok ooro Wuode mondo obed fundi bao. En kod tich makende ma odwaro mondo Yesu otim, kendo kinde ochopo ma Yesu onego ochak tijno. Kuom mano, mondo onyis ni koro osebiro mondo otim dwaro mar Wuon mare, Yesu kwayo Johana mondo obatise. Be Nyasaye mor gi wachni?

Ee, omorgo nikech bang’ Yesu wuok ei pi, dwol moro moa e polo wacho kama: ‘Ma en Wuoda mahero, chunya mor kode.’ Kendo nenore ka gima polo yawore, kendo akuru minenoni lor e wi Yesu. Kata kamano, ok en akuru madier. Ochalo mana gi akuru. To kuom adier, en roho maler mar Nyasaye.

Koro Yesu nigi gik mang’eny ma odwaro ni mondo opar, omiyo odhi mabor kar kende kuom odiechienge piero ang’wen. Kanyo, Satan biro ire. Satan temo nyadidek mondo omi Yesu oketh chike Nyasaye. Kata kamano, Yesu ok tim kamano.

Bang’ mano, Yesu duogo kendo oromo kod jomoko mabedo jolupne kata jopuonjrene mokwongo. Nyinge jolupne moko gin kaka Andrea, Petro (mabende iluongo ni Simon), Filipo kod Nathanael (mabende iluongo ni Bartholomayo). Yesu kod jolupne manyien-gi wuok, kendo gidhi e gweng’ mar Galili. Kagin kuno, girawo e dala mar Kana kama Nathanael ae. Kuno, Yesu dhi e arus maduong’, kendo otimo hono mare mokwongo. Be ing’eyo ni en hono mane? Oloko pi bedo divai.