Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

KARE MAR 6

Nyuol Yesu Nyaka Tho Mare

Nyuol Yesu Nyaka Tho Mare

Malaika Gabriel ne oor ir nyako majaber miluongo ni Mariam. Ne onyiso Mariam ni obiro nyuolo nyathi mabiro locho nyaka chieng’. Nyathino ma en Yesu, ne onyuol e kund dhok, to kanyo ema jokwath ne olime. Bang’e, sulwe ne otelo ne ji mowuok yo ugwe nyaka kama nyathino nitie. Wapuonjore kuom ng’at ma ne omiyo gineno sulweno, kendo kaka Yesu ne ores kane itimo kinda mar nege.

Bang’e waneno Yesu ka en jahigini 12, kowuoyo kod jopuonj ei hekalu. Higini apar gaboro bang’e, ne obatis Yesu, kendo nochako timo tich ma ne Nyasaye oore mondo otim mar lando wach Pinyruoth kod puonjo e piny kae. Yesu ne oyiero ji 12 mondo obed jootene ka gikonye e tijno.

Yesu bende ne otimo honni mang’eny. Ne omiyo ji gana gi gana chiemo ka otiyo gi rech kod makate matin kende. Ne ochango jo matuwo, kendo ne ochiero kata jo motho. Gikone, wapuonjore kuom gik mang’eny ma ne otimore ni Yesu e odiechieng’ mogik mar ngimane, kendo kod kaka ne onege. Yesu ne olando wach kuom higini madirom adek gi nus. Kuom mano, KARE mar 6 wuoyo kuom higini manyalo kalo 34 matin.