Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SIGANA MAR 51

Ruth gi Naomi

Ruth gi Naomi

EI MUMA, ibiro yudo buk miluongo ni Ruth. En sigana moro mar joot ma ne odak e kinde ma piny Israel ne nigi jong’ad bura. Ruth en dhako ma pod tin moa e piny Moab; ok en achiel kuom oganda Nyasaye mar Jo-Israel. Kata kamano, Ruth kane opuonjore wach Jehova Nyasaye madier, nohero Jehova ahinya. Naomi en dhako ma koro hike ng’eny, kendo en ema okonyo Ruth ng’eyo Jehova.

Naomi en Nya-Israel. Ne odar en kod chwore koda yawuotgi ariyo ma gidhi e piny Moab, kinde ma chiemo ne nok e piny Israel. Chieng’ moro, chwor Naomi ne otho. Bang’e, yawuot Naomi ne okendo nyi Moab ariyo ma nyingegi Ruth kod Orpa. To bang’ higini madirom apar, yawuot Naomi ariyogi ne otho. Mano kaka Naomi kod nyiri ariyogi ne okuyo ahinya! Naomi ne koro dhi timo nang’o?

Chieng’ moro Naomi chako wuoth mabor mar dok ir anyuolane. Ruth kod Orpa dwaro dak kode, omiyo gin bende gidhi kode. Kata kamano, kane gisewuotho e wang’yo kuom kinde moromo, Naomi ng’iyo chien kendo wacho ne nyirigo ni: ‘Doguru nyiga, kendo dhiuru mondo udag gi mineu.’

Naomi goyo ni nyirigi oriti ka onyodhogi. Nikech mano, gichako yuak nikech gihero Naomi ahinya. Giwachone ni: ‘Ooyo! Wadhi kodi nyaka ir jou.’ To Naomi dwokogi kama: ‘Nyaka udog nyiga. Ubiro bedo gi ngima maber ka udok pacho.’ Orpa koro chako wuoth mar dok dala. Kata kamano, Ruth to ok dogi.

Naomi lokore kendo ng’iye ka owachone ni: ‘Orpa osedhi. In bende dhi koro.’ To Ruth dwoke ni: ‘Kik ichuna ni mondo apogra kodi! We mondo adhi kodi. Ku midhiye ema nadhiye, kendo kama idakie ema nadagie. Jou nobed joga, kendo Nyasachi nobed Nyasacha. Kama nithoe ema nathoe, kendo kanyo ema noyikae.’ Kaluwore kod kaka Ruth wuoyo, Naomi koro ok omedo chune mondo odog dalagi.

Gikone, mine ariyogi chopo Israel. Kae ema koro giloso kar dak. Ruth ok keth kinde, ochako tiyo e puothe ji nikech gin kinde ma ikayoe chamb shayiri. Ng’at moro miluongo ni Boaz oyiene mondo ochok shayiri ma ne odong’ e puothene. Bende ing’eyo ni min Boaz ne en ng’a? Ne en Rahab ma ne ni Jeriko.

Chieng’ moro Boaz nyiso Ruth ni: ‘Asewinjo gik moko duto misetimo, kaachiel kod ng’wono ma isenyiso Naomi. Kendo kaka niweyo wuoru gi meru kod piny ma nonyuolie, mibiro ir ji ma ne ok ing’eyo. Jehova mondo otimni maber!’

Ruth dwoko ni: ‘Itimona ng’wono ahinya, ruodha. Nikech isehoyo chunya, ka iwuoyo koda maber.’ Boaz hero Ruth ahinya, kendo ne ok okawo kinde mang’eny ka podi ok gikendore. Mani kelo mor ahinya ni Naomi! Mor mar Naomi medore seche ma Ruth gi Boaz oyudo nyathigi makayo miluongo ni Obed. Bang’e, Obed bedo kwar Daudi, kendo wabiro puonjore mang’eny kuom Daudi bang’e ahinya.

Bug Muma mar Ruth.