Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SIGANA MAR 38

Ji 12 Odhi Nono Piny

Ji 12 Odhi Nono Piny

NG’I ane olemo ma jogi oting’o. Ne ane kaka saga mar mzabibuno duong’. Ji ariyo ema nyalo ting’e koriwe e yath. Ne ane olembe mamokogo. Olemo maberni ne oa kanye? E piny Kanaan. Ng’e maber ni Kanaan e kama Abraham, Isaka koda Jakobo ne odakie kinde moko. Kata kamano, nikech kech ma ne obetie kuno, Jakobo kod joode ne odar odhi Misri. Koro, higini 216 bang’e, Musa teloni Jo-Israel ka gidok Kanaan. Gichopo e thim kama iluongo ni Kadesh.

Joma odak Kanaan gin joma richo. Kuom mano, Musa oro chwo 12 mondo onon pinyno, kendo owachonegi niya: ‘Dhi uru ung’i ni ji adi ma odak kuno, kendo ka gin jomaroteke. Bende unon ka lowono ber mar nyago chiemo. Kendo une ni uduogo gi olembe moko.’

Ka jogo duogo Kadesh, giwacho ni Musa niya: ‘En piny maber.’ To mondo ong’e ni giwacho adier, ginyiso Musa olembe moko. Kata kamano, 10 kuom joma ne oorgo wacho ni: ‘Joma odak kuno gin joma ogangore kendo ma roteke. Ibiro negowa ka watemo kawo pinyno.’

Luoro mako Jo-Israel ka giwinjo wachno. Kuom mano, giwacho ni: ‘Ne dobedo gima ber ka watho Misri kata mana e thim kae. Idhi negwa e lweny kendo mondewa gi nyithindwa ibiro mako ka wadhi e lweny. Wayier uru jatelo manyien kar Musa mondo wadog Misri!’

Kata kamano, ariyo kuom jootego ogeno kuom Jehova, kendo gitemo hoyo ji. Iluongogi ni Joshua kod Kaleb. Giwacho ni: ‘Kik uluor. Jehova ni kodwa. Wabiro kawo pinyno.’ Kata kamano, ji ok winji. Gidwaro kata nego Joshua gi Kaleb.

Wachni wang’o i Jehova ahinya, kendo onyiso Musa ni: ‘Onge kata ng’ato achiel kuom joma hikgi en 20 ka dhi nyime ma nodonji e piny Kanaan. Giseneno honni ma ne atimo Misri koda e thim, to podi ok ginyal winjo dwonda. Kuom mano, gibiro wuotho awuotha e thim kuom higini 40 nyaka ng’at mogik tho. Joshua kod Kaleb kende ema nodonj e piny Kanaan.’