Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SIGANA MAR 106

Igonyogi e Jela

Igonyogi e Jela

NE ANE malaika momako dhood jela ma oyaworeno. Jogo ma malaika gonyogo, gin joote Yesu. We mondo wane gimomiyo ne otwegi e jela.

Kinde matin kende ema osekalo nyaka ne ol roho maler ne jopuonjre Yesu. Kendo ma e gima timore: Petro gi Johana dhi e hekalu man Jerusalem chieng’ moro kar saa ochiko. Machiegni gi dho hekalu, nitie ng’at moro ma osebedo puth e ngimane duto. Ji ting’e pile ka kele kae mondo okwa pesa kuom joma dhi e hekalu. Ka oneno Petro gi Johana, osayogi mondo gimiye gimoro. Ang’o ma jootego biro timo?

Gichung’, kendo ging’iyo jakwechono. Petro wacho ni: ‘Aonge pesa, kata kamano abiro miyi gima an-go. E nying Yesu, chungi mondo iwuoth!’ Bang’ mano, Petro mako lwet ng’atno, to mapiyo nono ng’atno chikore, kendo ochako wuotho. To ka ji neno mano, giwuoro ahinya kendo gimor nikech hono maberni.

Petro wacho ni: ‘Teko mar Nyasaye ma ne ochierogo Yesu a kuom jo motho, ema omiyo watimo hononi.’ To ka podi giwuoyo gi Johana, jotend din moko biro kanyo. Igi wang’ ahinya nikech Petro gi Johana nyiso ji ni Yesu osechier koa kuom jo motho. Kuom mano, gimakogi, kendo girwakogi e jela.

Odiechieng’ maluwe, jotend din-go bedo gi chokruok maduong’. Ikelo Petro, Johana, kaachiel gi ng’at ma ne gichangono. Jotend din-go penjo ni: ‘Utimo hononi gi teko mane?’

Petro nyisogi ni, gitiyo gi teko mar Nyasaye ma ne ochiero Yesu a kuom jo motho. Jodologo ok ong’eyo gima onego gitim, nikech onge kaka ginyalo tamore ni hono maberni ne ok otimore adier. Kuom mano, gisiemo jootego ni kik giwuo kuom Yesu kendo, bang’ mano gigonyogi mondo gidhi.

Kaka ndalo medo sudo, joote dhi nyime gi lando wach ewi Yesu kod chango jo matuwo. Wach honnigi landore. Kuom mano, oganda mang’eny moa e mier molworo Jerusalem, kelo jogi matuwore mondo joote ochang-gi. Mani miyo jotend din bedo gi nyiego, omiyo gimako jootego, kendo girwakogi e jela. Kata kamano, joote ok budh ahinya e jela.

E seche mag otieno, malaika mar Nyasaye yawo dhood jela mana kaka inyalo neno kae. Malaikano wachoni: ‘Dhiuru uchung’ ehi hekalu, kendo udnyime wuoyo gi ji.’ Okinyi maluwe, ka jotend din oro ji e mondo gikel joote, ginwang’o ni gisedhi. Bang’e, jogo yudogi ka gipuonjo e hekalu, kendo gikelogi e od bura mar jodongo duto.

Jopuonj din wacho ni: ‘Ne wachikou ni kik upuonj ewi Yesu kendo. Kata kamano, usepong’o Jerusalem gi puonju.’ Kendo jootego dwoko ni: ‘Onego wawinj Nyasaye kaka jatelo, to ok dhano.’ Kuom mano, gidhi nyime gi puonjo “wach maber.” Donge mano en ranyisi maber ma onego waluw?