Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

KARE MAR 7

Chakre Chier mar Yesu Nyaka Otwe Paulo e Jela

Chakre Chier mar Yesu Nyaka Otwe Paulo e Jela

Ne ochier Yesu e odiechieng’ mar adek bang’ tho mare. E odiechieng’no, ne ofwenyore ni jopuonjrene nyadibich. Yesu ne odhi nyime ka ofwenyore nigi kuom ndalo piero ang’wen. Bang’e, ka jopuonjrene moko ng’iyo, Yesu ne odhi malo e polo. Ndalo apar bang’ mano, Nyasaye ne oolo roho maler ni jolup Yesu ma ne rito ka gin Jerusalem.

Bang’e, wasigu mag Nyasaye ne omiyo otwe jopuonjre Yesu e jela, to kata kamano, malaika ne ogonyogi. Wasigu ne ogoyo Stefano ma japuonjre Yesu gi kite, ma nyaka otho. Kata kamano, wapuonjre kaka Yesu ne oyiero achiel kuom wasigugo mondo obed jatichne makende, ma obedo jaote Paulo. Kendo higini adek gi nus bang’ tho Yesu, Nyasaye ne ooro jaote Petro mondo oland wach ne Kornelio ma ne ok en Ja-Yahudi kaachiel gi joode.

Chiegni higini 13 bang’e, Paulo ne ochako wuodhe mokwongo mar dhi lando wach. E wuodhe mar ariyo, Timotheo ne odhi gi Paulo. Wapuonjre kaka Paulo gi joma ne wuotho kode, ne yudo mor e tiyo ni Nyasaye. Gikone, Paulo ne otwe e jela man Rumi. Higini ariyo bang’ mano ne ogonye, to kata kamano ne ochak orwake e jela kendo ma onege. KARE mar 7 oting’o gik ma ne otimore kuom higini madirom piero adek gariyo.