Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SIGANA MAR 80

Oganda Nyasaye Wuok Babulon

Oganda Nyasaye Wuok Babulon

CHIEGNI higini ariyo osekalo nyaka ne Jo-Media gi Jo-Persia kaw Babulon. To koro ne gima timore sani! Ee, Jo-Israel wuok Babulon. Ere kaka ne ogonygi? En ng’ano ma nogonyogi mondo gidhi?

Kuros, ma ruodh Persia, ema ne otimo mano. Higini mang’eny ka podi ne ok onyuol Kuros, Jehova ne omiyo janabi mare Isaiah ondiko wach e wi Kuros kama: ‘Ibiro timo mana gima adwaro mondo itim. Rangeini ibiro we thuolo mondo imak dalano.’ To adiera Kuros ne otelo e kawo Babulon. Jo-Media gi Jo-Persia ne odonjo e dalano gotieno ka gikalo e rangeini ma ne owe thuolo.

Isaiah janabi mar Jehova, bende ne owacho ni Kuros ne dhi golo chik mondo oger Jerusalem kod hekalu mare kendo. Be Kuros ne ogolo chikno? Ee, ne otimo kamano. Ma e gima Kuros nyiso Jo-Israel: ‘Koro dhiuru Jerusalem, mondo uger hekalu mar Jehova, Nyasachu.’ Kendo mani, e gima Jo-Israel minenogi dhi timo.

Kata kamano, ok Jo-Israel duto man Babulon ma nyalo dhi e wuoth mabor mar dok Jerusalem. En wuoth mabor ahinya mar mail 500 (kilometa 800), kendo ng’enygi gin joma oti kata matuwo ahinya maok nyal dhi e wuoth mabor. Kendo nitie gik moko bende mamiyo jomoko ok dhi. Kata kamano, Kuros nyiso jogo maok dhi ni: ‘Chiuru fedha gi dhahabu kod mich mamoko ni joma dok gero Jerusalem gi hekalu mare.’

Imiyo Jo-Israel madok Jerusalem, mich mang’eny ahinya. Kuros bende miyogi bakunde kod okombe ma ne Ruoth Nebukadnezzar okawo e hekalu mar Jehova, kane oketho Jerusalem. Jogo ni kod gik mang’eny ahinya monego giting’ ka gidok.

Bang’ dweche madirom ang’wen, Jo-Israel chopo Jerusalem e kinde madwarore. Higini 70 ema osekalo nyaka ne keth dalano, kendo pinyno nodong’ maonge ji kata matin. Kata obedo ni Jo-Israel oseduogo e pinygi, gibiro bedo gi kinde mag chandruok, mana kaka wabiro neno e sigana maluwo mae.