Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SIGANA MAR 79

Daniel e Bur Mokuny ni Sibuoche

Daniel e Bur Mokuny ni Sibuoche

YAYE! Nenore ka gima Daniel ni e masira maduong’. Kata kamano, sibuochego ok hinye! Be ing’eyo gimomiyo? En ng’ano ma ne oketo Daniel e iye kae gi sibuochegi duto? We mondo wane.

Ruodh Babulon koro en ng’at ma nyinge Darius. Ohero Daniel ahinya nikech Daniel en ng’at ma jang’wono, kendo mariek ahinya. Darius yiero Daniel mondo obed jatelo maduong’ e pinyruodhe. Mani miyo jomoko e pinyruodhno bedo gi nyiego kod Daniel, omiyo ma e gima gitimo.

Gidhi ir Darius kendo giwacho ni: ‘A ruoth, wasewinjore ni, onego ilos chik mawacho ni, kuom ndalo 30 onge ng’ama onego olam nyasaye moro amora kata dhano moro amora to onego olam mana in, A ruoth. Ng’ato ang’ata ma otamore winjo wachno to onego owit e bur mokuny ne sibuoche.’ Darius ok ong’eyo gimomiyo jogi dwaro ni mondo olos chikni. Kata kamano, oneno ni en paro maber, omiyo ondiko chikno piny. Koro chikno ok nyal loki.

Daniel ka winjo wach chikno, odok e ot, kendo olemo, mana kaka osebedo ka otimo pile. Jo marichogo ong’eyo ni Daniel ok nyal weyo lamo Jehova. Gimor, nikech nenore ka gima chenro margi mar tieko Daniel tiyo.

Ruoth Darius ka ng’eyo gimomiyo jogi ne dwaro loso chikni, owinjo malit ahinya. Kata kamano, ok onyal loke, omiyo nyaka ogol chik mondo owit Daniel e bur mokuny ne sibuoche. Kuom mano, ruoth nyiso Daniel: ‘Ageno ni, Nyasachi mitiyone, noresi.’

Chuny Darius chandore ahinya, omiyo ok onyal nindo otienono. Okinyi maluwe, oringo odhi e bur mokuny ne sibuoche. Inyalo nene kanyo. Oluongo matek: ‘Daniel jatich Nyasaye mangima! Be Nyasaye milamo ne oresi kuom sibuoche?’

Daniel dwoko ni: ‘Nyasaye nooro malaika mare, ma omako dho sibuoche, omiyo ne ok gihinya.’

Ruoth mor ahinya. Ochiko ni mondo, ogol Daniel e burno. Bang’e ogolo chik, kendo ikawo jo maricho ma ne otemo tieko Daniel to iwitogi ne sibuoche. Kata ka podi ok gitundo piny, sibuochego makogi to turo chokegi duto.

Bang’e, Ruoth Darius ndiko ne ji duto e pinyruodhe ni: ‘Agolo chik ni ji duto onego omi Nyasach Daniel luor. En Nyasaye matimo honni madongo. Ne oreso Daniel mondo sibuoche kik chame.’