Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SIGANA MAR 11

Lihudu Mokwongo

Lihudu Mokwongo

BE ING’EYO gima Noa ne okwongo timo kane owuok e yie gi joode? Ne oloso chiwo miwang’o ne Nyasaye. Inyalo neno ka otimo mano e picha mantie piny kae. Noa ne ochiwo mich mar chiaye mondo ogo erokamano ni Nyasaye kuom reso joode e ataro maduong’.

Be iparo ni Jehova ne mor kod chiwono? Ee, ne omorgo. Kendo ne osingo ne Noa ni ok noketh piny kendo kotiyo gi pi.

Bang’ kinde matin, piny duto ne otuwo, kendo Noa kod joode ne owuok oko mar yie ma gichako ngima manyien. Nyasaye ne ogwedhogi ma owachonigi niya: ‘Nyaguru, kendo medreuru, kendo upong’ piny.’

Bang’e, ka ji ne nyalo winjo wach ataro maduong’no, ne ginyalo bedo gi luoro ni ataro machalo kamano notimre kendo. Kuom mano, Nyasaye ne omiyo ji gima ne nyalo paronigi singruok ma ne otimo, ni ok nokel ataro kendo. Be ing’eyo gima ne omiyogi mondo oparnigi? Ne en lihudu.

Lihudu en gima ineno e kor polo ka chieng’ rieny bang’ koth. Lihudu nyalo bedo kod range mabeyo. Be isenene moro? Be inyalo neno manie pichani?

Nyasaye ne owacho kama: ‘Ma e ranyisi mar singruok ma aloso e kind an gi un kendo kod gik mangima duto man kodu, nyaka tienge mochwere, aketo lihudu mara e boche polo. Kendo lihudu nobedi e boche polo, mi anang’ie, mondo apar singruokna.’

Kuom mano, seche ma ineno lihudu, onego oparni ang’o? Ee, singruok mar Nyasaye ni ok noketh piny kendo kotiyo gi pi.