Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Ngeso

Ngeso

‘Timuru kar nyalou mondo onwang’u ka uonge chilo kata ketho, kendo onwang’u ka un gi kuwe’​—2 Petro 3:14

Okinyi

Odiechieng’