Program mar Chokruok Maduong’ ma 2022 ma Wacho ni “Dwaruru Kuwe”!

Tich Abich

Ndiko matayo program ma Tich Abich en Zaburi 29:11​—“Jehova biro guedho joge gi kuwe mang’eny.”

Ngeso

Ndiko matayo program ma Ngeso en 2 Petro 3:14​—‘Timuru kar nyalou mondo onwang’u ka uonge chilo kata ketho, kendo onwang’u ka un gi kuwe.’

Jumapil

Ndiko matayo program ma Jumapil en Jo-Rumi 15:13​—“Nyasaye ma chiwo geno mondo opong’u gi mor kod kuwe mogundho.”

Ne Joma Nie Chokruok

Weche ma konyo joma nie chokruok.