Kal idhi e weche manie iye

Bura Matayo Jiwo Joneno man Russia gi Ukraine

Bura Matayo Jiwo Joneno man Russia gi Ukraine

Miyo moro ma a e piny Ukraine ne mor ahinya bang’ winjo barua ma ne osom gi owadwa Stephen Lett, ma en jakanyo mar Bura Matayo. Nowacho kama: “Ne wawinjo ka gima hera mol kuomwa ka pi!” Miyono ne en achiel kuom Joneno 165,000 ma nojiw gi owadwa Lett ka ne olimogi e piny Ukraine e giko juma, tarik 10, kod 11, Mei, 2014.

Twege mag Muma kaachiel gi barua ma nosomno ne olok e dhok 5 mopogore opogore kendo programni notudi e Ute Romo ma dirom 700 ma yudore e pinyno.

E kinde nogono, owadwa Mark Sanderson, ma bende en jakanyo mar Bura Matayo nosomo barua achiel achielno ne owete gi nyimine e program machielo ma ne dhi nyime e piny Russia. Programno nolok e dhok 14 kendo ji 180,413 nowinjo programno kotudnegi e Ute Romo mokalo 2,500 man Belarus gi Russia.

Barua ma noa kuom Bura Matayono, nosom ne kanyakla duto man Russia gi Ukraine. Owadwa Sanderson ne osome e dho Russia, kendo mano nomiyo bad ofis man e piny Russia ondiko kama: “Owete gi nyimine ne mor ahinya neno kaka jokanyo mag Bura Matayo dewogi ahinya. Waduto ne wawinjo ka gima owetego kwakowa waduto gi mor.”

Ne ondik baruano mondo ojiw kendo oteg Joneno man kuonde ma tungni mag siasa osebedoe. Baruano nojiwo owete man kuondego mondo odhi nyime bedo ma ok gin “mag piny” ka gidhi nyime weyo ma ok gidonjore e weche mag siasa me piny.—John 17:16.

Bura Matayo nojiwo Joneno man e pinjego mondo osik ka gin gi winjruok maber gi Jehova ka giwuoyo kode e lamo, ka gipuonjre Muma kendo paro matut kuom weche me iye. Noparne ji duto ma ne owinjo programno ni kata obedo ni ginyalo romo gi pek mathoth, pod ginyalo bedo gadier gi singo makende ma yudore e ndiko mar Isaiah 54:17 mawacho ni: ‘Onge gir lueny mothedh mar kedo kodi ma dinyal timi gimoro.’

Barua ma ne Bura Matayo ondikono notiek gi wechegi: “Waherou ahinya. Beduru gadier ni waparou pile ka pile kendo wakwayonu e lamowa.”

Bad ofis mar Joneno mag Jehova man e piny Ukraine nondiko kama e wi limbeno: “Owete ne mor matamre gi nono nikech hera ma jokanyo mag Bura Matayo nonyisogi. Bedo ni Owadwa Lett gi Owadwa Sanderson nolimo pinje mag Ukraine kod Russia e giko juma achiel achielno, en gima nonyiso ayanga ni jo Nyasaye nigi winjruok achiel kendo ni Jehova gi Yesu dewogi ahinya. Waduto ne waneno ni mago ne gin kinde ma nowinjore olimwa kendo wawinjo ka koro wan gi siso mar dhi nyime tiyo ne Jehova kata obedo ni wanyalo romo gi pek mane.”