Romo Moko Makende

ROMO MOKO MAKENDE

Bura Matayo Jiwo Joneno man Russia gi Ukraine

Jokanyo mag Bura Matayo nolimo Joneno mag Jehova man Russia gi Ukraine mondo gijiwgi bang’ bedo gi tungni mag siasa.

ROMO MOKO MAKENDE

Bura Matayo Jiwo Joneno man Russia gi Ukraine

Jokanyo mag Bura Matayo nolimo Joneno mag Jehova man Russia gi Ukraine mondo gijiwgi bang’ bedo gi tungni mag siasa.

Chokruok Maduong’ Moriwo Pinje ma Notim Higa mar 2014 Konyo Joneno Keto Pinyruodh Nyasaye Obed Mokwongo

Ne kaka Joneno mag Jehova moa e pinje mopogore chokore mondo gipuonjre e wi Pinyruodh Nyasaye.

Weche Madongo ma Nowuoye e Nyasi Mitiekogo Skul mar Gilead, Klas mar 138

E nyasino nower wende ang’wen manyien mag Pinyruoth kendo nokony jopuonjre mondo ging’e kaka ginyalo tiyo gi tiegruok ma giyudo sama gin e migepegi.

Jo-Atlanta Norwako Joneno mag Jehova gi Ilo Mathoth

Jotij sirkal ne opuoyo kendo orwako welo moa e pinje mokalo 28 kama mane obiro e chokruoge madongo adek mane otim e dwe ma Julai gi Agost 2014.

Weche Madongo mag Skund Gilead, Klas mar 137

Chakre higa mar 1943, Skul mar Gilead osebedo ka tiego joma ochiwore mondo ging’e Nyasaye e yo momedore. Ne weche madongo mag programno.

Romo Maduong’ Mitimo Higa ka Higa​—Oktoba 2014

Welo mathoth moa e pinje mopogore opogore nodhi e romo mitimo higa ka higa gi Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Ne weche madongo mano wuoye e odiechieng’no ka giparo higni 100 ka pinyruoth Nyasaye locho.

Mad Abedie ni Chokruogni Nyalo Dhi Adhiya Nyime!

Ng’i vidioni mondo ine kaka owetewa gi nyiminewa ma ne ni e chokruok moyiedhi ma notim Yangon e piny Myanmar nonyiso hera kendo noriwore kanyachiel, ma ok gidewo oganda, dhok, kata pinje ma giwuokie.