Kal idhi e weche manie iye

Kama Inyisoe Mumbe Mopogore Opogore

Kama Inyisoe Mumbe Mopogore Opogore

Ne kaka histori mar Nying Nyasaye mayudore e Muma nochakore, kama ochanie Mumbe e ofiswa maduong’ man Amerka.